PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Atama Şube Müdürlüğü

- Atama Şubesince yapılan işlemler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddeleri,

- 18.04.2003 gün ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

- 22.08.2005 gün ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla;

                    1 - Açıktan atama (Sınav Sonucu-BMC) (657 Sayılı Yasa’nın değişik 48 ve 54.)

                    2 - Açıktan Atama (Şehit ve Terör Mağd.) (4131 Sayılı Kanun)

                    3 - Açıktan Atama (İtirafçılar) (3419 Sayılı Kanun)

                    4 - Yeniden atama (istifa-emeklilik) (657 Sayılı Yasa’nın değişik 92 ve 93.)

                    5 - Naklen atama (Kurum içi-Kurum dışı) (657 Sayılı Yasa’nın değişik 74 ve 76.)

                    6 - Üst derece kadroya atama (1-4 ) (657 Sayılı Yasa’nın değişik 68/B.)

                    7 - Özelleştirme atamaları (4046 Sayılı Yasa’nın 22.)

                    8 - Vekaleten atama (657 Sayılı Yasa’nın 86 ve 175.)

                    9 - İstisnai kadroya atama (657 Sayılı Yasa’nın değişik 59 ve 60)
 

a) Merkez teşkilatında görev yapan unvanlı unvansız her türlü personelin atama işlemlerini gerçekleştirmek,

b) Taşra teşkilatında unvanlı kadrolarda görev yapan personel ile merkeze bağlı taşra kuruluşunda görev yapan personelin her türlü atama işlemlerini gerçekleştirmek

c) Merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolara vekaleten veya tedviren personel görevlendirmek

d) 2451 Sayılı Yasa’nın 2 nci maddesini içeren görevlere atanacak personelin kararlarını Başbakanlığa göndermek ve sonuçlandırmak,

e) 2451 Sayılı Yasa’nın 4 ncü maddesi gereğince Yurtdışı Teşkilatına yapılacak personelin kararlarını Dışişleri Bakanlığına ve Başbakanlığa gönderilmesi,

f) Yurtdışı Teşkilatına atanacak olan personelin Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Kurs, Seminer vb. İşlemlerin yazışması ve takibini yapmak,

g) 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasa’sının 38 nci maddesi uyarınca Üniversitelerden akademik personelin görevlendirmeleri,

h) Ataması yapılan personelin tebligatlarının yapılması, görevlerinden ayrılış ve başlayış tarihlerinin takibi ile sonuçlandırılarak, dosyasına konulmak üzere Sicil Şubesine devri,

i) Dış kurumdan Bakanlığımız teşkilatına atanması uygun görülen personelin muvafakat işlemlerini yapmak,

j) Bakanlığımız teşkilatında çalışan personel ile başka kurumlarda çalışan personelin Bakanlığımıza yaptığı müracaatları incelenip sonuçlandırılması,

k) Bakanlığımız bütün birimlerinden gelen teklifleri Makam talimatı doğrultusunda değerlendirmek,

l) Şube ile ilgili konularda ilgili kuruluşlardan görüş almak ve görüş bildirmek,

m) Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmayı yapmak,

n) Teftiş Kurulu Başkanlığınca personel hakkında düzenlenen soruşturma raporlarına istinaden düzenlenen onaylarına ilişkin Şubemizi ilgilendiren konularda gerekli işlemi yapmak.

o) A grubu Kadrolara ilişkin Başkanlığımızca veya birimlerince yapılan sınav sonuçlarına göre atama işlemlerini sonuçlandırmak.

p) Bağlı Kuruluşlar (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü) kadrolarına atama ve vekalet işlemleri.

q) Başkanlık tarafından verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek,