PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Disiplin Şube Müdürlüğü

A-DİSİPLİN İŞLEMLERİ

a) Disiplin yönünden yapılan işlemler

1-Merkez ve taşra kuruluşlarından gelen, 657 Sayılı Kanunun Disiplin Hükümlerine göre yapılan disiplin işlemlerinin (ceza işlemlerinin) mevzuata uygunluğunun
tetkik ve takibini yapmak,
2-Uyarma ve Kınama cezaları alan personelin bu cezalara itirazları Disiplin
Kurulunun görev alanına giriyor ise; Kurula intikali ile görüşülmesini sağlamak
ve sonucuna göre gerekli işlemleri yapmak,
3-Bakanlık personeli hakkında yapılan şikayet dilekçelerini usulüne uygunluğunun
tespitinden sonra işleme koymak,
4-Bakanlık merkez ve taşra kuruşlarından şubeye gelen cezaya ilişkin tüm belgelerin
ilgili şubelere intikalini sağlamak,
5-Ceza alan personelin idari yargıya başvurması halinde gerekli savunma yapılması
hususunda bilgi ve belge hazırlayarak Hukuk Müşavirliğine intikalini sağlamak,
6-Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantı gündemi hazırlamak ve toplantı
sonucunda alınan kararlara ilişkin işlemleri yapmak,

b) Adli yönden yapılan işlemler

1-Teftiş yada soruşturma esnasında geçici bir süre ile görevi başında kalması
sakıncalı görülen ve görevinden uzaklaştırılması gereken veya uzaklaştırılan
merkez ve taşra personeli hakkında gerekli işlemleri yapmak.
2-4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun gereğince taşra kuruluşlarından ve Bakanlık Teftiş Kurulundan gelen
incelemenin sonucuna göre olayın ilgililer ile yetkili ve görevli adli merciye
intikal ettirilmesini sağlamak.

C-GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

a-Güvenlik soruşturması yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık Değerlendirme Komisyonu
işlerini yürütmek,

b-Değerlendirme Komisyonu toplantı gündemi hazırlamak ve toplantı sonunda alınan
kararlara ilişkin işlemleri yapmak,