PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özlük ve Arşiv Şube Müdürlüğü

1 - Ataması yapılan ve dosyaları Bakanlığımızca merkezde tutulan personele memur kütüğünden kurum sicil numarası verilmesi

2 - Özlük dosyaların tanzimi

3 - Eksik belgelerin nakil geldikleri kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili birimden teminini sağlamak

4 - Başka kurumdan Bakanlığımıza gelen personelin dosya alındısını yapmak

5 - Bakanlığımızdan nakil giden personelin dosya devrini yapmak

6 - Yurtdışı izin onaylarının alınması (23/02/2005 tarihli ve 21280 sayılı yazıda belirtilen personel)

7 -  Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin harcırahsız ve yolluksuz yurtdışı fuar vb. görevlendirme onaylarını almak

8 - Personel Dairesi Başkanlığı Şubelerinden gelen atama evrakları, kadro tah. terfi, intibak onayları, ceza işlemleri vb. onayların kontrolü yapılarak, bilgisayara ve karnelerine işlenmesini sağlamak

9 - Nakil işlemlerini yapmak

10 - Terfi, atama, istifa, emekli, aylıksız izin, geçici görevlendirme, borçlanma, askerlik durumu, SSK, Bağkur yurtdışı hizmeti ve öğrenim durumlarının özlük karnesine ve bilgisayara işlemek

11 – Bakanlığımızdan başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakil gidecek personelin muvafakat işlemlerini yapmak

12 - İstifa, müstafi görevinden çekilmiş sayılan personelin onaylarını almak

13 - Başka kurumlarda personel görevlendirme işlemlerini yapmak

14 - Bakanlığımızdan nakil, istifa vb. nedenlerle ayrılan personele talep ettikleri yazıları vermek

15 - Mal bildirim belgelerinin alınması kontrol edilerek İKS’ye işlemek (0 ve 5 yılları ait mal beyanlarının istenmesi)

16 - Her yıl Mayıs ve Kasım dönemi YDS sınavından başarılı olanların sınav sonuçlarının İKS‘ye ve özlük karnelerine işlemek

17 - Türksoy Genel Müdürlüğüne, görevlendirme yapmak

18 - 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince belge isteyen personele istedikleri belgeleri vermek

 19 – Üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirme yapmak

20 - Güvenlik Soruşturmalarını yapmak

21-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Takip Programına Bakanlık personelinin bütün bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi işlemlerini yapmak

22 –Ödül ve başarı belgelerini İKS’ye ve özlük dosyalarına işlemek

23-Personel Dairesi Başkanlığına başlayan personelin işe giriş bildirgesini düzenlemek.Ayrılan personelin ise ayrılış bildirgesini düzenlemek.