PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Terfi Şube Müdürlüğü

1- ADAYLIK KALDIRMA :

Adaylık devresi içinde olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere 58. maddeye göre adaylığı kaldırılarak asli Memurluğa atanırlar. Asli Memurluğa atanırken adaylıkta ve askerlikte geçen hizmetleri işgal ettikleri kadro durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Ayrıca varsa 36-A-6/b maddesine göre ortaokul ve dengi lise ve dengi okulların normal öğrenimlerinden fazla olan süre için bir kademe ilerlemesi yukarıdaki uygulanması sırasında dikkate alınacağı gibi daha sonra ayrı bir işlem olarak da yapılır.

2- KADEME İLERLEMESİ :

64. maddeye göre Devlet Memurunun kademe ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır.

a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
b) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,
c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması, şartını taşıyan Memura kademe ilerlemesi uygulanır.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayanlar (olumsuz sicil, disiplin cezası alanlar) 65.maddeye göre her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesine müstahak olmadıkları sonradan anlaşılanlar kademe ilerlemesi ilerlemiş sayıldıkları tarihten itibaren iptal edilir.

3- KADROSUZLUK SEBEBİYLE DERECE YÜKSELMESİ YAPAMAYANLARIN AYLIKLARI

631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 657 Sayılı Kanunun 67.maddesinde yer alan "boş"ibaresi kaldırılmış ve “.bir üst dereceye yükseltilebilir” ibaresi de "üst derecelerine yükseltilir” olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle madde hükmü “Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları öğrenim durumları itibariyle yükselebileceği dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir” şeklini almıştır.

Diğer taraftan aynı Kararnamenin 9 uncu maddesiyle 657 Sayılı Kanuna eklenen 33 üncü madde de; “67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibariyle birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıkları, 1.1.2002 tarihinden itibaren kademe ilerlemesine müstehak oldukları tarih itibariyle ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir” hükmü yer almaktadır.

4- DERECE YÜKSELMESİ :

Kanunun 68.maddesi derece yükselmesinin usul ve şartlarını tespit etmiş bulunmaktadır.
Derece Yükselmesi yapabilmesi için;

a) Üst dereceden boş kadro bulunması,
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3.kademesinde 1 yıl bulunmuş olması,
c) Kadronun tahsil edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş bulunması,
d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olması şarttır.68-A-a-b maddesi gereğince derece yükselmeleri atamaya yetkili amirin onayıyla yapılır.

5- İNTİBAK İŞLEMLERİ :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin A bendinin 12-d fıkrasının uygulanması :

“Memuriyetteyken veya memuriyetten ayrılarak (87.maddeye tabi Kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak üzere bitirdikleri öğreniminin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yılına bir kademe, her üç yılına bir derece verilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler” denilmektedir.

6 – 241 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASI :

29.06.1984 tarih ve 184461 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15.maddesi “87.maddede belirtilen Kurumlarda İşçi veya Sözleşmeli olarak çalışmakta iken 1.3.1975-1.3.1982 tarihleri arasında memuriyette geçmiş olanların bu statülerde geçen hizmetleri ile Memuriyette geçmiş olan hizmetleri kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilir.” Denilmektedir. Ancak, 1.3.1975-1.3.1982 tarihleri arasında memuriyette geçmemiş ise 87.maddede belirtilen kurumlar olsa dahi emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilecektir.

 

7 - ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN HİZMETLER :

a) 18 yaşını doldurmak kaydıyla 1.3.1975 tarihinden önce geçen hizmetlerinin 1.3.1975 tarihinde
görevde olanların 1.3.1975 intibakında emekli keseneğine esas aylağı yönünden,

b) 1.3.1975 tarihinde görevde olmayan personelin söz konusu hizmetleri memuriyette başladıktan sonra adaylığının kaldırıldığı tarih itibariyle emekli keseneğine esas aylığı yönünden değerlendirilmesi, kendisi 1.3.1979 ve 15.10.1991 tarihlerinde fiilen memuriyette değilse Özel Sektörde geçen hizmetlerinden dolayı 2182 Sayılı Kanun ve 458 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden faydalanamayacağı, memuriyette ise ayrıca emekli keseneğine esas aylığında da 2182 Sayılı Kanun ve 458 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulanacaktır.

c) Kamu Sektöründe Sigortalı çalışanlardan 1.3.1975-1.3.1982 tarihleri arasında memuriyete geçmeyenlerin bu hizmetleri emekli keseneğine esas aylığı yönünden yukarıda (b) maddesinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak değerlendirilir.

8 - 2182 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI :

657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurun kazanılmış hak aylıkları;
a) Bir kez olmak üzere
b) Öğrenim durumlarına ve buna göre yükselebilecekleri dereceye bakılmaksızın,
c) Kadro koşulu aranmaksızın,
Bir üst derecenin aynı kademesine getirilecek ve alt derecede bulundukları son kademede geçirdikleri süre, bir üst derecedeki yeni kademede geçmiş sayılacaktır.

Yasa kapsamına girenlerin yalnızca kazanılmış hak aylıklarının bir üst dereceye yükseltileceği öngörüldüğünden, işgal ettikleri kadro derecelerinde bir değişiklik olmayacak ve eski kadrolarında çalıştırılmaya devam olunacaktır.

9 - 458 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASI :

3.10.1991 tarih ve 21010 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 458 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 15.10.1991 tarihinde fiilen görevde olan personele bir derece verilmek suretiyle uygulanır. Uygulama şekli 2182 Sayılı Kanun ile aynı özelliktedir.

10 - 5289 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI :

3.10.1991 tarih ve 21010 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 458 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 15.10.1991 tarihinde fiilen görevde olan personele bir derece verilmek suretiyle uygulanır. Uygulama şekli 2182 Sayılı Kanun ve 458 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı özelliktedir.

11-657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 243 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE DEĞİŞİK 37.VE 64.MADDESİNİN UYGULANMASI

12.12.1984 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 31.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren, Memurlar ve diğer Kamu görevlileri ile ilgili bazı konularda değişiklik yapılması hakkında 29.11.1984 tarih ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 37.maddenin ilavesi yapılmış olup, 64.maddeye de bir fıkra eklenmiştir.
Buna göre, söz konusu maddelerin uygulanmasında meydana gelebilecek tereddütleri gidermek için aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur.

657 SAYILI KANUNUNUN 37.MADDESİ :

“ Bu Kanun Hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev ünvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulananların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir” denilen madde gereğince bu hükmün istisnası bütün memurlara değil durumları uyanlara bir defaya mahsus olmak üzere kadro şartı aranmaksızın uygulanması ve bu uygulama 1985 yılından itibaren 1990 yıl dahil doldurulan sicil raporlarındaki 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve 90’dan yukarı olacak ve 1990 yılında düzenlenecek sicilinin de olumlu olmasına bakılacaktır.