PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kadro Şube Müdürlüğü

- Bakanlığımız Merkez, Taşra, DÖSİMM ve Yurtdışı kadrolarının, dolu-boş durumlarının takibi ve işlenmesi.

- 5442 Sayılı Kanuna göre dosyası Valiliklerde tutulan personelimizin Valilik ve bağlı oldukları Genel Müdürlüklerden görüş alarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72.,73.,74. ve 76. maddeleri gereğince nakillerinin yapılması veya muvafakat verilmesi.

- 5442 Sayılı Kanuna göre dosyası Valiliklerde tutulan personelimizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince vekalet verilmesi.

- Kadro durumlarının iyileştirilmesi ve kadro sorunlarının çözümlenmesi.

- 190 sayılı Genel Kadro Usulü ve Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile buna bağlı olarak çıkarılan “Kadro İhdası, Serbest Bırakma, Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik“ gereğince yılda iki kez olmak üzere iptal-ihdas dolu boş kadro değişiklikleri tekliflerinin değerlendirilmesi ve Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığıyla ilgili yazışmaların yapılması ve sonuçlandırılması.

- 190 sayılı Genel Kadro Usulü ve Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile buna bağlı olarak çıkarılan “Kadro İhdası, Serbest Bırakma, Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik“ gereğince Bakanlığımız birimleri arasında kadro yokluğu uygun kadronun bulunmaması veya ihtiyaca göre gereken kadroların yerlerinin değiştirilmesi, iki ayrı yerdeki kadronun karşılıklı aktarılması veya bir kadronun karşılıksız olarak başka yere aktarılarak tenkis-tahsis işlemlerini yapılması.

- Kadroların dolu-boş durumlarının her üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bildirilmesi.

- Bakanlığımızda özürlü olarak görev yapan personelin her üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi.

- Bakanlığımıza açıktan atanmak isteyenler için (657 sayılı Kanunun 59. ve 92. maddeleri gereğince) yılı Bütçe Kanununun ilgili maddeleri gereğince izin alınması

- 4046 sayılı Özelleştirme Kanununa uygun olarak Devlet Personel Başkanlığından bildirilen atama tekliflerinde dosyası Valiliklerde tutulacak personelin atamalarının yapması.

- 3419 sayılı “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun” dan
faydalanarak tahliye edilenlerin yakınları ile İçişleri Bakanlığından bildirilen personelin atamalarının yapılması.

- Strateji Geliştirme Başkanlığıyla birlikte Taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması
çalışmalarının yürütülmesi.

- Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Yurtdışı
bürolarının yeniden düzenlenmesi işlemlerinin yapılması.

- Kadro konusu ile ilgili tereddütte düşülen konularda görüş bildirilmesi.

- Makamca verilen talimatların yerine getirilmesi.

- Memurluğa alınma şartlarından birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybeden özlük dosyası valiliklerde tutulan personelin memurluğunun sona erdirilmesi hususunda gerekli işlemleri yapmak,