PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeliler ve İşçiler Şube Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel

 1. Bakanlığımız yurt içi ve yurtdışı teşkilatında 567 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile ek değişiklikler çerçevesinde sözleşmeli personel alımı işlemleri yapılmaktadır. (KPSS sınav sonucuna göre)
 2. Yurt dışı teşkilatında istihdam edilen 4/B sözleşmeli Mahalli Katip Sekreterlerin atama işlemleri yapılmaktadır.
 3. Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu çerçevesinde birimlerin ihtiyacına göre ihdas edilecek sözleşmeli pozisyon teklifleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’na gönderilir.
 4. Sözleşmeli personelin ücret yükseltilme onayları alınarak yeni ücretten sözleşmelerinin yapılması sağlanır.
 5. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan personelin fesh ve iş sonu tazminat onayları alınmaktadır.
 6. Sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanların sicil dosyaları Başkanlığımızda tutulduğundan her türlü özlük işlemleri yapılmaktadır.
 7. Sözleşmeli personel hakkında Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına her üç ayda bir bilgi formları gönderilir.

İşçi

 1. 4857 sayılı İş Kanununa göre daimi işçi istihdamı ile ilgili atama, fesh, kurum içi yer değişikliği gibi işlemleri yapılmaktadır.(DÖSİMM işçileri hariç.)
 2. Öğrenim nedeniyle ücretlerinde meydana gelen değişiklikler için onay alınır ve sonuçlandırılır.
 3. Genel Bütçeden istihdam edilen işçilerin özlük dosyalarının Başkanlığımızda tutulması nedeniyle her türlü özlük işlemleri (ücret yükseltme, ücretsiz izin onaylarının alınması, vb.) yürütülmektedir.
 4. İki yılda bir yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesinde bulunan konularla ilgili olarak ilgili kuruluşlardan görüş almakta, tüm Bakanlığımız birimlerini bilgilendirmekte ve görüşmelere katılmaktadır.
 5. İşçi Disiplin Kurulunda görüşülecek konularla ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamakta, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız birimleri arasındaki yazışmaları yapmaktadır.
 6. Genel Bütçeden istihdam edilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işçilerinin görevlendirme, kurum içi yer değişikliği, ücretsiz izin vb. işleri yapılmaktadır.
 7. Türkiye İş Kurumuna her ay iş gücü bildirimi yapılmaktadır.
 8. Sözleşmeli personel hakkında Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına her üç ayda bir bilgi formları gönderilmektedir.
 9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hazırlanan Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına konuyla ilgili bilgi verilmektedir.

4/C Geçici Personel

 1. 20/10/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam edilmelerine ilişkin Esaslar” çerçevesinde, her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ihdas edilen pozisyonlarda, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre geçici personel istihdam etmektedir.
 2. Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine, isimleri bildirilenlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından atamaya esas bilgi ve belgelerini istemektedir.
 3. Merkez teşkilatına atanacakların atama, görevlendirme, fesh, kurum içi nakil gibi her türlü özlük işlemlerini yapmaktadır.
 4. Taşra teşkilatına atanacaklar için İl Kültür ve Turizm Müdürlerine sözleşme imzalama ve görevlendirme onaylarının alınması yetkisi verilebilmesi için onay almaktadır.
 5. Göreve başlamalarla ilgili olarak bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bilgi vermektedir.
 6. Sözleşmeli personel hakkında Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına her üç ayda bir bilgi formları gönderilmektedir.
 7. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktadır.