PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali İşler Şube Müdürlüğü

–         Personel Dairesi Başkanlığı’nın; kadrolu maaşları, yolluklarının tahakkuk işlemleri gerçekleştirilmektedir.

–         Personel Dairesi Başkanlığı işçi personelinin ücretlerinin; tahakkuk, ilave tediye ödemeleri ve ikramiye, kıdem tazminatı vb. ödemeleri tahakkuk ettirilmektedir.

–         Bakanlığımıza bağlı merkez birimlerinin sözleşmeli maaş işlemlerinde koordinasyon görevi devam ettirilmektedir.

–         Personel Dairesi Başkanlığı’nın, satın alma ve tamir bakım ödemeleri, ilan giderleri ödemeleri yapılmaktadır.

–         Personel Dairesi Başkanlığı’nın tedavi giderleri ve telefon ödemeleri yapılmaktadır.

–         3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile bunların emeklilerine Konut Edindirme Yardımı yapılması hakkındaki Kanun uyarınca hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen kanun uyarınca gerekli hazırlıklar yapılarak Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

–         Başkanlığımız ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Bütçelerinin planlanması, hazırlanması ve uygulanması ile ilgili her türlü işlemleri sonuçlandırmak,

–         İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin demirbaş eşya ve makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli bütçeyi planlayarak hazırlamak ve Devlet Planlama Teşkilatı nezrinde ödeneklerin onaylanmasını sağlamak,

–         İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine ihtiyaç halinde hizmet binası kiralanması durumunda gerekli onayların hazırlanarak Maliye Bakanlığına intikalinin sağlanması ve gerekli koordinenin sağlanması

–         Bakanlığımız personelinin ek ödeme, yan ödeme ve özel tazminatı ile benzeri mali işlemlerini yürütmek,

–         İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine İhale Kanunu ve diğer mali konularda görüş vermek ve lüzum görülmesi durumunda Hukuk Müşavirliğinden görüş sormak ve ilgili birimlere alınan görüşleri intikal ettirmek,

–         Yıl sonunda mevcut olan ödeneğin yetersiz olması durumunda Strateji Geliştirme Başkanlığı nezrinde gerekli girişimlerde bulunarak ek ödenek alınmasını sağlamak,

–         İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin küçük ve büyük onarım işlemlerini yürütmek,

–         Bakanlığımız ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ve Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerin İl Müdürlüklerine intikalini sağlamak,

–         İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin Resmi Gazete ihtiyacını görmek,

–         657 sayılı Kanuna göre aylık vb. hususlar ile ek gösterge uygulanması hakkında bilgilendirme yapmak,

–         5434 sayılı Kanuna dayalı emekli keseneği ve emekli ek göstergesi konusundaki uyuşmazlıklar hakkında görüş, savunma ve ilamlar gereğini yerine getirmek,

–         4734 sayılı İhale Kanunu kapsamındaki işleri yürütmek,

–         4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre nakledilenlerin aylık vb. işlemlerini yürütmek,

–         6245 sayılı Kanuna göre sürekli, geçici görev ve tedavi yolluklarına ilişkin mevzuat uygulanmasını yönlendirmek,

–         Sayıştay Başkanlığınca gönderilen ilamlara ilişkin işlemleri yürütmek,

–         Bütçe Kanunları gereği yapılması gereken uygulamaları yönlendirmek,

–         Bütçe Kanunu hükümleri uyarınca en fazla üç ay süreyle vizesiz geçici işçi çalıştırılmasını onaya bağlamak, ücretli veya ücretsiz stajyer öğrenci çalıştırılmasını onaya bağlamak ve gereklerini yerine getirmek,

–         Konuları itibariyle şubemize intikal ettirilen mali ve idari mevzuata dayalı işlemleri yürütmek,

–         Yargı kararları doğrultusunda ilama bağlı borçların ödenmesi yönünde bilgilendirmede bulunmak,

–         Sayılan tüm hususlara ilişkin uygulama, görüş ve mahkemelerde açılan davalara ilişkin işlemleri yürütmek,


         Başkanlıkça verilen diğer işlemleri sonuçlandırmak