PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6111 Sayılı Kanun gereğince nakil gelen sürekli işçiler hakkında yapılacak iş ve işlemler

Sayı     : B.16.0.PER.0.07.00.00.900/ 247505                                   ÇOK ACELE                            

Konu   : İhtiyaç fazlası işçiler                                                                            

                                                                                                                      07 Aralık 2011           

 

                                            

DAĞITIMLI YERLERE YAZILMIŞTIR

İlgi  : 23/09/2011 tarihli ve B.16.0.PER.0.07.00.00-900-193700 sayılı yazı.

 

4857 sayılı İş Kanununa göre Bakanlığımız taşra teşkilatında, 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince sürekli işçi istihdam edilmektedir.

Diğer yandan, 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde, ihtiyaç fazlası işçilerin devir işlemleri devam etmektedir.

Anılan Kanun kapsamında devredilen işçilerle ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler hakkında çeşitli sorularla karşılaşıldığından, ilişikte gönderilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ahmet YILMAZ

Bakan a.

Personel Dairesi Başkanı

EKLER :

1-Açıklamalar (3 sayfa) için tıklayınız....

2-Yıllık izin yazıları (8 sayfa)

 

 

DAĞITIM     :

-81 Valiliğe

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

-İlgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne

-İlgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne