PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*(Güncelleme) 5747 ile 6111 Sayılı Kanunla Geçen İşçiler Hakkında Duyuru

5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırlan İçerisinde îlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" gereğince, Belediyeler ile İl özel İdaresinden, Bakanlığımıza sürekli işçi olarak atan personelin işkolunun değişmesi nedeniyle, bazı konularda tereddüte düşüldüğü, Valiliklerden alınan yazılardan ve yapılan telefon görüşmelerinden anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-ÎŞ)'ndan alınan cevabi yazının birer örneği ilişikte gönderilmiş olup, ayrıca söz konusu yazılar, Bakanlığımız (www.kultur.gov.tr) internet sitesinde de yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

EK:

- Yazı örneği için tıklayınız

 yeni 06/03/2012 tarihli 3228 sayılı yazı...

yeni 06/03/2012 tarihli 3202 sayılı yazı...

DAĞITIM :

-İlgili Valilklere

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

-Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kur.Müd.ne - (Trabzon, Kars, Şanlıurfa, Diyarbakır)

-Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne -(Diyarbakır)