PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2016/2 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA                    :

1. Her adayın, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 31/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların yakınları vasıtasıyla ya da posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda, “Form Dilekçe” ile “Getirilecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgelerin ve formların eksiksiz olarak son başvuru tarihine (31/01/2017) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesinin 12/01/2017 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir dilekçe ile (2016-KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), KPSS 2016/2 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri 31/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar birinci maddede belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanların başvuru dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6. 2016/2 merkezi yerleştirme işlemlerine katılarak Bakanlığımıza yerleştirilen ancak askerde olan veya asker sayılan adayların aşağıda getirilmesi gereken belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair bir dilekçe sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları asker olduklarına dair belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

7. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

8. Folklor araştırmacısı kadrosuna yerleşen adaylar form dilekçelerine “Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme, bedensel kusur ve sağlık sorunum bulunmamaktadır.” ibaresini not olarak ilave etmeleri gerekmektedir.

9. Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:     Mustafa GENÇ    : 0312 312 49 05        

 

     GETİRİLECEK BELGELER

 1. 2016-KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 2. 2016/2 – KPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (*)
 4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
 5. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği, (*)
 6. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   (OSGB)),
 7. 12/01/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir.)
 9. 6 adet vesikalık fotoğraf,
 10. Son 5 yıl içerisinde alınmış KPDS/YDS Sonuç Belgesi veya KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan sınav türü ve seviyesinde belge (Nitelikleri arasında, KPDS/YDS En Az …seviyesinde dil bilmek, yer alanlar)
 11. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız...). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 12. Aday tarafından bilgisayar ortamında ya da daktilo ile doldurulmuş Güvenli Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına İlişkin Form (3 nüsha), (İndirmek için tıklayınız...). (**)
 13. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız...)
 14. Form Dilekçe (Askerde olanlar) (İndirmek için tıklayınız...)
 15. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız...)

 

(*) Yukarıda (3), (5) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimleri yetkilisince (Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmek üzere ibaresini de düşerek) veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanabilecektir. Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mührünün bulunması gerekmektedir.

(**) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.