PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2017/1 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA                    :

1.Her adayın, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 09/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.YIL/Balgat/ANKARA adresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların yakınları vasıtasıyla ya da posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda, “1. Form Dilekçe” ile “Getirilecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgelerin ve formların eksiksiz olarak son başvuru tarihine (09/08/2017) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2.Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesi ile yerleşim yeri belgesinin 24/07/2017 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3.Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir “3. Form Dilekçe” ile son başvuru tarihine (09/08/2017) kadar (2016-KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), KPSS 2017/1 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

4.Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri 09/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar birinci maddede belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5.Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6.2017/1 merkezi yerleştirme işlemlerine katılarak Bakanlığımıza yerleştirilen ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine (09/08/2017) kadar, aşağıda yer verilen getirilmesi gereken belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair “2. Form Dilekçe” sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

7.Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
8. Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9.Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Mustafa GENÇ    : 0312 312 49 05        

    GETİRİLECEK BELGELER

 1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız...)
 2. Form Dilekçe (Askerde olanlar) (İndirmek için tıklayınız....)
 3. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız...)
 4. 2016-KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 5. 2017/1 – KPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 6. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği, (*)
 7. 24/07/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir.)
 8. Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi, (*)
 9. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   (OSGB)),
 10. 24/07/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden  alınacak internet çıktısı da olabilir),
 11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir.)
 12. 6 adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş.)
 13. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız....). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 14. Aday tarafından bilgisayar ortamında ya da daktilo ile doldurulmuş Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına İlişkin Form (3 nüsha), (İndirmek için tıklayınız...). (**)

(*) Yukarıda (6), (8) ve (11) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimleri yetkilisince (“Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilmek Üzere” ibaresinin de yazılarak) veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanabilecektir. Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mührünün bulunması gerekmektedir.

(**) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.