PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖSYM TARAFINDAN EKPSS-2017 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 09/10/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Ankara adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (09/10/2017) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 21/09/2017 tarihi veya sonrasına ait olması, en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun süreli olması halinde, süresinin dolmamış olması )
 3. Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
 4. 2016 EKPSS Tercih Kılavuzunun (2.3) bölümünün 11 inci maddesinde yer alan hususlara sahip olup, herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu çalışan personelin görev yaptıkları kurumu ve kadro unvanını belirtir bir dilekçe ile (EKPSS-2017 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), EKPSS – 2017 - ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun onaylı birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır. (Form dilekçe: 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar.)
 5. Gerek görülmesi halinde anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.
 6. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri (09/10/2017) mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese teslim etmeyen, posta ile yaptıkları başvuruları (09/10/2017) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydı yapılmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.
 7. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanların başvuruları esnasında bu hususu beyan etmeleri gerekmektedir.

  Ayrıca, aynı Kanunun 125(e) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

 8. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup, ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 9. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Mustafa GENÇ            0312 312 49 05      

      GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER

 1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız).
 2. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız)
 3. EKPSS - 2017 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 4. EKPSS – 2017, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 5. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu (aslı veya noter tasdikli örneği)
 6. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
 7. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
 8. Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği, (*)
 9. 21/09/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı) (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 10. Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 11. 6 adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş.)
 12. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 13. Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (3 nüsha), (İndirmek için tıklayınız). (**)


(*) Yukarıda (6), (8) ve (10) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimleri yetkilisince (“Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilmek Üzere” ibaresinin de yazılarak) veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanabilecektir. Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mührünün bulunması gerekmektedir.

(**) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.