PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sürekli İşçi (Güvenlik Personeli) Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında,140 adet “Sürekli İşçi” kadrolarında koruma ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuranlardan noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar 02-06/12/2019 tarihleri arasında, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, adayların yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılan sözlü sınava tabi tutulmuşlardır.

Söz konusu sözlü sınav sonucu başarılı olup asil ve yedek adaylar arasında yer alanlar, aşağıda belirtilen giriş ekranına T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yapmak suretiyle öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, kendileri ile ilgili sınav sonucuna, Personel Dairesi Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile (Sınav Kuruluna) 29/01/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar itiraz edebilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi ile itiraz gerekçesinden herhangi biri olmayan dilekçeyle yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Asıl listede yer alan adayların aşağıda belirtilen form dilekçeyi ve “Silahlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir.” ibaresinin yer aldığı hastanelerden veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alacakları sağlık raporunu 05/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar, kendileri ile ilgili sonuca itiraz edecek adayların ise itiraz dilekçelerini 29/01/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına, elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Dilekçelerin ve sağlık raporunun belirtilen tarihe kadar verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup asil aday listesine girenlerden 05/02/2020 tarihine kadar ıslak imzalı form dilekçelerini ve yukarıda belirtilen ibarenin yer aldığı sağlık raporunu teslim etmeyenlerin, deneme süresi içinde başarısız olanların, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek listeden atama yapılabilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve iş sözleşmeleri iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek, ayrıca bu adaylar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA YAZILI DUYURU YAPILMAYACAKTIR.

DUYURULUR

Dilekçe için tıklayınız...

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Sözleşmeliler ve İşçiler Şubesi   0312 470 89 20-21-22-23-24-29

http://sbs.ktb.gov.tr/GuvenlikSonucSorgu/sorgu.aspx