PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde, duyuruda belirtilen aranılan nitelikleri taşıyan adaylar arasından KPSS puan en yüksek alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulmuşlardır.

Söz konusu sözlü sınav sonucu başarılı olup asil ve yedek adaylar arasında yer alanlar, aşağıda belirtilen giriş ekranına T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yapmak suretiyle öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl listede yer alan adayların aşağıda belirtilen form dilekçeyi ve Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker pozisyon unvanından asil listede yer alanların “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamaktadır.” ibaresinin yer aldığı, hastanelerden veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alacakları sağlık kurulu raporunu, Kütüphaneci ve Mütercim-Tercüman pozisyon unvanından asil listede yer alanların “Görevini devamlı olarak yapmasına engel bir hali bulunmamaktadır.” ibaresinin yer aldığı aile sağlığı merkezlerinden, hastanelerden alacakları sağlık raporu;ıslak imzalı ve tarihli Mal Bildirimini ve dört adet vesikalık fotoğrafını, 06/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar, kendileri ile ilgili sonuca itiraz edecek adayların ise itiraz dilekçelerini 29/01/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına, elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Dilekçelerin ve sağlık raporunun belirtilen tarihe kadar verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

Adaylar, kendileri ile ilgili sınav sonucuna, Personel Dairesi Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile (Giriş Sınav Komisyonuna) 29/01/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar itiraz edebilecektir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Giriş Sınav Komisyonunca en fazla 15 (onbeş) gün içinde incelenip karara bağlanarak ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi ile itiraz gerekçesinden herhangi biri olmayan dilekçeyle yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Sözlü sınavda başarılı olup asil aday listesine girenlerden 06/02/2020 tarihine kadar ıslak imzalı form dilekçelerini, yukarıda belirtilen ibarenin yer aldığı sağlık raporunu, ıslak imzalı ve tarihli Mal Bildirimini, dört adet vesikalık fotoğrafını teslim etmeyenlerin, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan, başka pozisyon veya başka yerde aynı pozisyona ya da başka bir kuruma atanma gibi sebeplerle görevden ayrılanlardan boşalan/atama yapılamayan kadrolara, yedek aday listesinden başarı sırasına göre altı ay içerisinde atama yapılabilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve hizmet sözleşmeleri iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek, ayrıca bu adaylar hakkında suç duyurusunda bulunulacak, kamu görevlisi iseler durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.


Dilekçe Örneği için tıklayınız...
Askerde olanlar için dilekçe örneği için tıklayınız...
Mal Bildirimi Formu Örneği için tıklayınız.

BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA YAZILI DUYURU YAPILMAYACAKTIR.

DUYURULUR

Sorgulama yapmak için tıklayınız: https://sbs.ktb.gov.tr/

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Sözleşmeliler ve İşçiler Şubesi   0312 470 89 20-21-22-23-24-29