PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu (17/11/2020)

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, 8 inci maddesinde ise sınava tabi olarak unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar yer almıştır.

Buna göre, anılan Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini ve unvan değişikliklerini sağlamak amacıyla ekli listelerde (EK:1) birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen şube müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü ve avukat kadroları için Ankara’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması Bakanlık Makamının 31/10/2020 tarihli ve 814620 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu sınava katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle ekte (EK:2) belirtilen şartlar aranacaktır. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık personeli olmayanlar başvuru yapamazlar. Yazılı sınavın konu başlıkları, sınavların yapılacağı yerler ile tarihleri ilgililere Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.ktb.gov.tr adresi aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

Sınava katılmak isteyen personelimiz İntranet http://intranet.ktb.gov.tr/ ana sayfasında "Uygulamalar" bölümünde bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linke tıklayarak başvurularını gerçekleştirecektir. Personelimizin gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri önemle rica olunur.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 14/12/2020 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 31/12/2020 tarihi mesai saatinden sonra kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Durumları, ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelin, 31/12/2020 günü mesai saati bitimine kadar, Bakanlığımızın kurum içi intranet sitesindeki ilgili link ile giriş yaparak aynı sayfada yer alan kılavuzda belirtilen şekilde başvurusunu yaparak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu çıktısı ve ekleri ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve bu yazıda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Anılan Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları birim amirlerince bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilecektir.

Öte yandan, Bakanlığımız taşra kuruluşlarında görevli olan ve özlük dosyaları Valiliklerde tutulan personel için, ayrıca “Hizmet Cetveli” düzenlenecek olup, hizmet cetvelinde erkek adaylar için askerlik durumu (muaf, tecilli vb.) belirtilecek, askerlik görevini yapanların askerlik görevine başlayış ve terhis tarihleri de yazılacaktır. Ayrıca, ilgili personelin mağdur olmaması için hizmet cetvellerinde yer alan bölümlerin tam ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları, sınava başvurulacak unvan için ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelce süresi içinde yapılan başvurular da yine yukarıda belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

Ancak, Bakanlığımız taşra birimlerinde görevli personelin başvuruları; o yerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilgili valilik aracılığıyla, belirtilen süre içinde gönderilecektir.

Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve eki belgeler Personel Genel Müdürlüğünce de incelenecek olup, inceleme sonucu, gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği Sınav Başvuru Sistemi aracılığıyla bildirilecektir.

Başvuruları kabul edilen, görevde yükselme ve unvan değişikliği için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen tüm personel, Bakanlık tarafından anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına alınacaktır.

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir. Başvuranlardan yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Bakanlığımız www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavı ise;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konuları esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Buna göre; atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kurumca uygun görülen yerlere, üç ay içerisinde atanacaklardır. Başarı puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olan, daha üst öğrenimi bitirmiş olan, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre Bakanlıkça belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

Sınavı kazananların kazanılmış hak aylık dereceleri ve diğer hususlar dikkate alınarak, ekli listelerde (EK:1) belirtilen dereceler ve birimler arasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlığın takdirindedir.

Adayların sınav başvuru sistemi aracılığıyla elektronik ortamda oluşturduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.

Sınavda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılacak olup, ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılacak ve bu husus tutanakla belirlenecek olup, ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılacaktır.

Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenecektir.

Sınav yapıldıktan sonra yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamayacaktır.

Bakanlığımız personeline duyurulur.
Kadro Durum Listesi için tıklayınız...
Sınav Başvuru Şartları için tıklayınız....