PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (ŞUBE MÜDÜRÜ, KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ, MÜZE MÜDÜRÜ VE AVUKAT) SINAVINA İLİŞKİN DUYURU (01/02/2021)

03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin şube müdürü, müze müdürü ve kütüphane müdürü ile avukat kadrolarına görevde yükselme ve unvan değişikliklerini sağlamak amacıyla, Ankara’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaptırılması Bakanlık Makamının 31/10/2020 tarihli ve 814620 sayılı Onayı ile uygun görülmüş ve konu 16/11/2020 tarihli ve 869108 sayılı yazı ile Bakanlığımız personeline duyurulmuştur.

Buna ilişkin olarak, Kurumumuz intranet sitesinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı bağlantı üzerinden, personelce yapılan başvurular 14/12/2020 tarihinde başlamış ve 31/12/2020 tarihi mesai bitiminde sona ermiştir.

Belirtilen bağlantı üzerinden başvurusunu yapan personelce çıktısı alınarak imzalanan ve birimler tarafından Personel Genel Müdürlüğüne gönderilen “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Form”larının adı geçen Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyonca, belirtilen kadrolar için, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde aranan şartlar dikkate alınarak, anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince incelenmesi sonucu, unvanlar itibariyle aranan şartları başvuru tarihinin son günü (31/12/2020) itibariyle taşımaları nedeniyle başvuruları kabul edilenlere ve taşımamaları nedeniyle başvuruları kabul edilmeyenlere ilişkin listeler aşağıda yer almıştır.

Duyuruda unvanlar itibariyle belirtilen şartları, başvuru tarihinin son günü (31/12/2020) itibariyle taşımamaları nedeniyle başvuruları kabul edilmeyenler, anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beş iş günü içerisinde (05/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar) görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir. İtiraz dilekçelerinde itiraz nedenlerine açık bir şekilde yer verilmesi gerekmektedir.

İtiraz dilekçelerini alan birimler üst yazıyla bu dilekçeleri Personel Genel Müdürlüğüne en kısa zamanda ulaştıracaklardır. İtirazlar incelendikten sonra sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.

Anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında, listelerin Bakanlığın internet sitesinde ilan edileceği, hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, ilgililere ya da ilgili personelin görevli olduğu birimlere listelerle ilgili herhangi bir yazı yazılmayacak olup, bu duyuru (01/02/2021 tarihi itibariyle) ilgilisine tebligat niteliğinde olacaktır.

Öte yandan, unvanlar itibariyle aranan şartları başvuru tarihinin son günü itibariyle taşımaları nedeniyle başvuruları kabul edilenlerden, yaptırılacak yazılı sınavda, herhangi bir engelinin bulunması (soruların okunması, cevapların işaretlenmesi vb.) nedeniyle diğer bir kişinin yardımına ihtiyacı olanların, bu durumlarını belirtir dilekçelerini görev yaptıkları birimleri aracılığıyla 15/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Yazılı sınav tarihi, yeri, atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili sınav konuları ve sınavla ilgili diğer hususlar Bakanlığımız kurumsal internet sitesi olan www.ktb.gov.tr ile www.pgm.ktb.gov.tr adreslerinin “Duyurular” bölümünde ayrıca duyurulacaktır.