PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI (ŞUBE MÜDÜRÜ, KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ, MÜZE MÜDÜRÜ, AVUKAT) KOMİSYON KARARI İLE İLGİLİ DUYURU (03/02/2021)

03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin şube müdürü, müze müdürü ve kütüphane müdürü ile avukat kadrolarına görevde yükselme ve unvan değişikliklerini sağlamak amacıyla, Ankara’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaptırılması Bakanlık Makamının 31/10/2020 tarihli ve 814620 sayılı Onayı ile uygun görülmüş ve konu 16/11/2020 tarihli ve 869108 sayılı yazı ile Bakanlığımız personeline duyurulmuştur.

Buna ilişkin olarak, Kurumumuz intranet sitesinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı bağlantı üzerinden, personelce yapılan başvurular 14/12/2020 tarihinde başlamış ve 31/12/2020 tarihi mesai bitiminde sona ermiştir.

Belirtilen bağlantı üzerinden başvurusunu yapan personelce çıktısı alınarak imzalanan ve birimler tarafından Personel Genel Müdürlüğüne gönderilen “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Form”larının adı geçen Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyonca, belirtilen kadrolar için, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde aranan şartlar dikkate alınarak, anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince incelenmesi sonucu, unvanlar itibariyle aranan şartları başvuru tarihinin son günü (31/12/2020) itibariyle taşımaları nedeniyle başvuruları kabul edilenlere ve taşımamaları nedeniyle başvuruları kabul edilmeyenlere ilişkin listeler Bakanlığımız kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Belirtilen Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre, Bakanlık Makamının 26/01/2021 tarihli ve 999654 sayılı Onayı ile oluşturulan Şube Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve Avukat Sınav Kurulları sınavla ilgili hususları görüşmek üzere toplanmış ve yazılı sınav ile ilgili olarak aşağıda yer alan kararları oybirliğiyle almışlardır.

 

  • 1-Yazılı sınavın, Personel Genel Müdürlüğünce ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmeler sonucu belirlenecek tarihte Ankara’da yapılması.
  • 2-Yazılı sınavın çoktan seçmeli test şeklinde yapılması.
  • 3-Her bir sorunun cevabının dört seçenek içinde yer alması, konular itibariyle sorulacak soru sayısının aşağıdaki listede belirtildiği şekilde uygulanması.
  • 4-50 sorunun tam puan değerinin 100 olarak belirlenmesi ve her bir sorunun puan değerinin aynı olması.
  • 5-Cevap kâğıtlarının değerlendirilmesinin (Puan = 100 / Toplam Soru Sayısı x Doğru Cevap Sayısı) formülüne göre yapılması.

 

NOT: GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI İLE İLGİLİ OLARAK ANILAN YÖNETMELİĞİN 12 NCİ MADDESİNDE YER ALAN KURUMLARLA GÖRÜŞMELER İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE SÜRMEKTE OLUP, SINAV YERİ VE TARİHİ KESİNLEŞTİĞİNDE AYRICA DUYURULACAKTIR.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVI

Sıra No

Konu Başlıkları (Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular)

Soru Sayısı

1

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9. Bölümü (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

5

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

9

3

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2

4

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

3

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

2

6

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

3

7

6245 sayılı Harcırah Kanunu

2

8

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1-35. Maddeler)

2

9

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

3

10

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

2

11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2

 

Toplam:

35

Sıra No

Konu Başlıkları (Ortak Konular)

Soru Sayısı

1

T.C. Anayasası

3

 

- Genel esaslar

 

- Temel hak ve ödevler

 

- Devletin temel organları

2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

2

3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2

4

Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat

2

5

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar

2

6

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları

1

7

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

1

8

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

1

9

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

1

 

Toplam:

15

 

Genel Toplam:

50


KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVI

Sıra No

Konu Başlıkları (Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular)

Soru Sayısı

1

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9. Bölümü (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

2

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4

3

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2

4

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

1

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

1

6

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2

7

6245 sayılı Harcırah Kanunu

1

8

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1-35. Maddeler)

2

9

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

2

10

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

1

11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2

12

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Mevzuatı (Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu, Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği, Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi)

15

 

Toplam:

35

Sıra No

Konu Başlıkları (Ortak Konular)

Soru Sayısı

1

T.C. Anayasası

3

 

- Genel esaslar

 

- Temel hak ve ödevler

 

- Devletin temel organları

2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

2

3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2

4

Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat

2

5

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar

2

6

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları

1

7

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

1

8

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

1

9

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

1

 

Toplam:

15

 

Genel Toplam:

50

 

 

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVI

Sıra No

Konu Başlıkları (Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular)

Soru Sayısı

1

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9. Bölümü (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

2

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4

3

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2

4

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

1

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

1

6

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2

7

6245 sayılı Harcırah Kanunu

1

8

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1-35. Maddeler)

2

9

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

2

10

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

1

11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2

12

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Görevleri ve Mevzuatı (*)

15

 

Toplam

35

Sıra No

Konu Başlıkları (Ortak Konular)

Soru Sayısı

1

T.C. Anayasası

3

 

- Genel esaslar


 

- Temel hak ve ödevler


 

- Devletin temel organları


2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

2

3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2

4

Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat

2

5

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar

2

6

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları

1

7

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

1

8

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

1

9

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

1

 

Toplam:

15

 

Genel Toplam:

50

 
(*) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Görevleri ve Mevzuatı

  • Türkiye’de İlmi Araştırma İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabii Olacakları Esaslara İlişkin Yönerge
  • Süreli Kullanım Yönergesi
  • Müzecilik Kılavuzu

 

AVUKATLIK YAZILI SINAVI


No

Konu Başlıkları (Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular)

Soru Sayısı


1

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9. Bölümü (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

2


2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

6


3

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

3


4

Anayasal yargı

3


5

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uygulaması, süreler

4


6

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ceza hükümleri

2


7

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

2


8

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

4


9

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve süreler

2


10

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

3


11

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

2


12

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve takip türleri

2


 

Toplam:

35


Sıra No

Konu Başlıkları (Ortak Konular)

Soru Sayısı


1

T.C. Anayasası

3


 

- Genel esaslar


 

- Temel hak ve ödevler


 

- Devletin temel organları


2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

2


3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2


4

Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat

2


5

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar

2


6

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları

1


7

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

1


8

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

19

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

1


 

Toplam:

15


 

Genel Toplam:

50