PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Analizi Şubesi Müdürlüğü

a) Bakanlıktaki mevcut kadro ve pozisyonlar için iş analizlerini Bakanlık birimleriyle koordinasyon içerisinde gerçekleştirmek,
b) İş analizi çıktılarına göre kadro unvan ve pozisyonların görev tanımlarını Bakanlık birimleriyle koordinasyon içerisinde hazırlamak,
c) Bakanlıktaki mevcut pozisyon ve unvanlara yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik setlerini birimlerle koordinasyon içerisinde hazırlamak,
d) Tüm Bakanlık birimlerinin yürürlükteki mevzuatla uyumlu olmak koşuluyla zaman etüdü çalışmalarını birimlerle koordinasyon içerisinde yapmak,
e) İş analizi, görev tanımları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hizmet sınıflarını göz önünde bulundurarak kadro ve pozisyonlara yönelik iş ailelerini oluşturmak,
f) Norm kadro hesaplamalarında kullanılmak üzere iş yükü analizlerine ve mevzuat hükümlerine uygun olarak metrik alt yapıyı kurmak ve güncellemek,
g) Bakanlık kadro ve pozisyon unvanlarına yönelik iş yükü analizlerini düzenli aralıklarla yapmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak,
h) Personel memnuniyet anketlerini uygulamak ve arık.etlerin sonuçlarını analiz etmek, sonuçlara göre eylem planlarının ilgili birimler tarafından hazırlanmasını sağlamak, Genel Müdüre raporlamak,
i) Bakanlık personeline yönelik öneri sistemlerini geliştirmek ve uygulamak,
j) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına ilişkin organizasyon şeması, unvan yapıları vb. organizasyon tasarım çalışmalarını ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle eşgüdüm içerisinde yürütmek,
k) İç kontrol çalışmalarının koordinesini ve takibini yapmak,
l) Genel Müdürlük idari faaliyet raporlarını düzenlemek
m) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.