PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ, KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ, MÜZE MÜDÜRÜ VE AVUKAT GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUCU İLE İLGİLİ DUYURU (24.04.2021)

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin şube müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü ve avukat kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla, Ankara Bilim Üniversitesince 07/04/2021 Çarşamba günü Ankara’da yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Bakanlığımıza ulaşmıştır.

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından 07/04/2021 günü gerçekleştirilen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” soru kitapçıklarında yer alan sorulardan;

Soru: 1982 Anayasası ile 1962 Anayasası birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi aralarındaki benzerliklerden biri değildir?

 1. Her iki durumda da sivil kanat, Bakanlar Kurulunun kurulması ve düşürülmesine ilişkin yetkilidir.
 2. Her iki durumda da Kurucu Meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır.
 3. Her iki Anayasa, bir kanadı bir kanadı sivillerden oluşan Kurucu Meclislerce hazırlanmıştır.
 4. Her iki durumda da Kurucu Meclisçe hazırlanan Anayasa, halkoyuna sunulmak suretiyle kesinleşmiştir.

Sorusunda yer alan 1962 Anayasası ifadesinin hatalı olduğu tespit edildiğinden; Avukat A kitapçığı soru 1, Kütüphane Müdürü A ve B kitapçığı soru 1, Müze Müdürü A ve B kitapçığı soru 5, Şube Müdürü A ve B Kitapçığı soru 3’ün (ortak soru),

İptal edilmesine,

Soru: Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A. Derleme mükellefleri, derleme nüshalarını derleme birimlerine vermekle yükümlüdür.
B. Derleme mükellefleri, derleme nüshalarını derleme birimlerine vermekle yükümlüdür.
C. Derleme kütüphanelerinin belirlediği yanlış, eksik ya da ciltsiz nüshalar, derleme mükelleflerince en geç on beş gün içerisinde değiştirilir.
D.
Derleme nüshalarının, çoğaltılmış diğer kopyalarla aynı olması zorunludur.

  Sorusunda A ve B şıkkının aynı olduğu tespit edildiğinden, Kütüphane Müdürü A kitapçığı soru 40'ın iptal edilmesine, karar verilmiştir.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 17 nci maddesi ikinci bendine göre hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılmıştır.

                 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Sınav sonuçlarının açıklanması” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasında; Sınav kurulunun sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edeceği hüküm altına alınmış, “Sınav sonuçlarına itiraz” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında da; Sınavlara katılanların, sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilecekleri, Personel Genel Müdürlüğünce yazılı olarak yapılacak itirazların sınav kurulu tarafından en geç on gün içerisinde karara bağlanacağı ve sonucun Personel Genel Müdürlüğünce ilgililere yazılı olarak bildirileceği, hükmüne yer verilmiştir.

              Ankara Bilim Üniversitesinden alınan yazılı sınav sonuçlarına en aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sözlü sınava katılacaklar 28/04/2021 tarihinde yapılacak olan mazeret sınavından sonra belirlenerek duyurulacaktır.

              Adaylar yazılı sınav sonucuna, 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar çalıştıkları birimleri aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile, gerekçelerine de yer vererek, itiraz edebileceklerdir.

  İtirazlar sınav kurulu tarafından incelendikten sonra sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.

  Yazılı sınavına katılıp en az altmış puan alarak başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar adayın, son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamının, katılacağı sözlü sınavın; tarihi, yeri ve diğer hususlar Bakanlığımız kurumsal internet sitesi olan www.ktb.gov.tr adresinin “Duyurular” bölümünde ayrıca duyurulacaktır.

  Sözlü sınava katılacak ilgili personel, anılan Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

  Aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince de, görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

  a) Hizmet süresi fazla olanlara,

  b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

  c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

  öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

  İlgili personele duyurulur.

  http://sbs.ktb.gov.tr/sorgu/sinavsonuc/