PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖSYM TARAFINDAN 2021-02 KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA AİT DUYURU (11/01/2022)

1. Her adayın, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 28/01/2022 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin  mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesi ile yerleşim yeri belgesinin 11/01/2022 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir “3. Form Dilekçe” ile son başvuru tarihine (28/01/2022) kadar (KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), KPSS 2021/2 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri 28/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar birinci maddede belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, aynı Kanunun 125/E maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6. 2021/2 merkezi yerleştirme işlemlerine katılarak Bakanlığımıza yerleştirilen ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine (28/01/2022) kadar, aşağıda yer verilen getirilmesi gereken belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair “2. Form Dilekçe” sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte süresi içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

7. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
8. Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: 0312 470 88 53- 88 54- 89 32- 88 50

 

    GETİRİLECEK BELGELER

 1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız.)
 2. Form Dilekçe (Askerde olanlar) (İndirmek için tıklayınız.)
 3. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız.)
 4. KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır),
 5. 2021/2 – KPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 6. Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
 7. Avukat olarak yerleştirilen adayların Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği.
 8. Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)
 9. Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
 10. Sağlık Raporu (Asıl), (Devlet veya Üniversite Hastanelerinden ya da Aile Sağlığı Merkezlerinden),
 11. 11/01/2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı; Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)
 12. Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır)
 13. 6 adet vesikalık fotoğraf
 14. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız.). (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 15. Güvenlik Soruşturması Formu bilgisayar ortamında, 2 nüsha, fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış olarak doldurulacak.) (İndirmek için tıklayınız.).