PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde;  sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar yer almış, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolar dışındaki unvanlara yapılacak atamaların görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslara tabi olacakları ifade edilmiştir.

            Buna göre, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla ekli listelerde (EK:1) birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolar için Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılacak olup, söz konusu eğitim ve sınava katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle ekte (EK:2) belirtilen şartlar aranacaktır. Eğitimin yapılacağı yer ile tarihi ilgililere birimleri aracılığıyla ayrıca duyurulacak olup, Bakanlığımız resmi Internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde de yayımlanacaktır.

Durumları, ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan, başka bir ifadeyle ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personelin, 11/06/2012-22/06/2012 tarihleri arasında, ekte (EK:3) bir örneği gönderilen başvuru formu ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve bu yazıda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Anılan Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları birim amirlerince bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir. Ayrıca, ilgililerin bir unvan için tercihte bulunmaları gerekmektedir. Birden fazla unvan için tercihte bulunan ya da değişik unvanlarda birden fazla başvuru formu düzenleyenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır.

Öte yandan, Bakanlığımız taşra kuruluşlarında görevli olan ve özlük dosyaları Valiliklerde tutulan personel için, ayrıca “Hizmet Cetveli” düzenlenecek olup, bu cetvelle birlikte başvuru formunda yer alan “KPDS”, “Diploma”, “Takdirname veya Ödül”, belgelerin tasdikli birer sureti de yukarıda belirtilen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Düzenlenecek olan hizmet cetvelinde erkek adaylar için askerlik durumu (muaf, tecilli vb.) belirtilecek olup, askerlik görevini yapanların askerlik görevine başlayış ve terhis tarihleri de gün, ay ve yıl belirtilmek suretiyle yazılacaktır. Ayrıca, ilgili personelin mağdur olmaması için hizmet cetvellerinde yer alan bölümlerin tam ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları, sınava başvurulacak unvan için ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelce süresi içinde yapılan başvurular da yine yukarıda belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecektir.                                                             

Ancak, Bakanlığımız taşra birimlerinde görevli personelin başvuruları; o yerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilgili valilik aracılığıyla, “GİZLİ” kaşesi de basılarak, belirtilen süre içinde gönderilecektir.

Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve eki belgeler Personel Dairesi Başkanlığınca da incelenecek olup, inceleme sonucu, gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği ilgililere Personel Dairesi Başkanlığı tarafından görevli bulundukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.

            Başvuruları kabul edilen, görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen personel, Bakanlık tarafından anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine alınacaklardır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği için, duyurulan boş kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Personel Dairesi Başkanlığınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formu esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucu toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınacaktır. Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar ile bu sınava herhangi bir sebeple katılmayan personel aynı unvanlar için düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabi olacaklardır.

Atama yapılacak boş kadro sayısının üç katından az personelin başvurması halinde, durumu uygun olan bütün personel eğitime alınacaktır.

Görevde yükselme eğitimi;

a)T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler,

g) Etik davranış ilkeleri,

h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular,

konularını kapsamaktadır.

Öte yandan, görevde yükselme eğitim programlarında yukarıda (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olmayacaktır.

Adı geçen Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden; görevde yükselme sınavına tabi olanlar, yukarıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz saat, (h) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş saat ve günde en fazla yedi saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş saat, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılma kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebileceklerdir. Belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilecektir.           2/3

Ankara’da yapılacak olan görevde yükselme eğitimine Ankara dışından katılacakların bu süre ile ilgili harcırahları görevli oldukları birimlerce, kendi bütçelerinden, 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde karşılanacaktır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar yazılı sınava tabi tutulacaklardır. Söz konusu sınavın yeri ve tarihi ayrıca duyurulacak olup, Bakanlığımız resmi Internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde de yayımlanacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, sınav kurulunca kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ilgililere Personel Dairesi Başkanlığınca yazılı olarak da bildirilecektir.                                                                                                

Öte yandan, 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” in ek birinci maddesinde; 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan müdür unvanına atanacak olanların ilk görev yerlerinin, atanacakları kurum ve kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumca uygun görülen yerlere, “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri de dikkate alınarak, üç ay içerisinde atanacaklardır. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilecektir. Dolu olması nedeniyle duyuruda yer almayan ancak bu süre içinde çeşitli nedenlerle boşalan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde şube müdürü, müze müdürü ve kütüphane müdürü kadroları olması halinde, sınavı kazananların atamaları bu hizmet bölgelerine yapılacaktır.

Sınavı kazananların kazanılmış hak aylık dereceleri ve diğer hususlar dikkate alınarak, ekli listelerde (EK:1) belirtilen dereceler ve birimler arasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlığın takdirindedir.

Adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.  

            

Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Atila ÖZŞATIR (0312) 311 20 61

                                    Mustafa GENÇ (0312) 312 49 05

 

EKLER:

1. Kadro Durum Listesi
2. Eğitim ve Sınava Katılma Şartları
3. Başvuru Formu Örneği

4. Basvuru Formu Aciklamasi