PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 Mesleki Yeterlilik Sınavı

          Yurt dışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan, 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinde yabancı dil bilgisine sahip olan adayların mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulacakları, meslekî yeterlilik sınavının sözlü sınav şeklinde yapılacağı, ancak, sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, mesleki yeterlilik sınavının yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceği, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınmasının gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince belirlenen Sınav Komisyonu yaptığı toplantı sonucu yazılı/sözlü mesleki yeterlilik sınav konularının;

a)Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü, Genel Turizm Bilgisi,

b)Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları,

c)Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler,

ç) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri,

d)Tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,

e)Protokol,

f)Genel kültür,

olarak belirlenmesini ve atamaların ekli listede belirtilen kadrolara yapılmasını, oybirliği ile karar altına almıştır.

Öte yandan, anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmî dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesinin şart olduğu, yabancı dil bilgisi yeterliliği için ise Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınmasının veya buna denk kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunmasının gerektiği, üçüncü fıkrasında da; birinci fıkrada belirtilen dillerin (İngilizce, Almanca ve Fransızca) resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmayacağı, hükmüne yer verilmiştir

Yabancı dil bilgisi seviyesinin tespitinde uluslar arası geçerliliği bulunan belgelerin ve bu sınavların hangi puanlarının Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan yetmiş puana eşdeğer olduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/01/2009 tarihli ve 221 sayılı yazısı ekinde alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31/12/2008 tarihinde almış olduğu kararda yer almış olup, değerlendirme buna göre yapılacaktır.

 

Söz konusu karara göre, İngilizce dilinden; uluslar arası geçerliliği bulunan Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) sınavından en az (65), (TOEFL CBT) sınavından en az (155), (TOEFL PBT) sınavından en az (470), International English Language Testing System (IELTS)'den ise en az (6), puan alınması halinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan (en az) yetmiş puana eşdeğer puan alınmış olacaktır.

 

Fransızca ve Almanca için ise yetkili kurumların yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olunması gerekmektedir. Ancak, söz konusu belgenin uluslar arası geçerliliği olan bir belge olduğunun ve alınan puanın da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan (en az) yetmiş puana eşdeğer puan olduğunun ilgilice Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak yazı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                                                          

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; yabancı dil yeterlilik belgesi ve mesleki yeterlilik sınavı sonuçlarının üç yıl geçerli olduğu hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan olan veya bu puana denk kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun yukarıda belirtilen kararında yer verilen sınavlara ilişkin belgeler ile yapılan/yapılacak mesleki yeterlilik sınavı sonucunun geçerlilik süresi üç yıl ile sınırlandırılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin "Atama esasları" başlıklı 16 ncı maddesinin (ç) bendinde, yurt dışında sürekli görevden yurt içindeki görevine dönenlerin yeniden yurt dışına atanabilmeleri için yurt içinde en az üç yıl hizmet yapmalarının zorunlu olduğu, (d) bendinde de yurt dışı göreve en fazla iki kez atanılabileceği, hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, yurt dışı kadrolara atanacak personelde aranacak genel şartlar Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b)Kurumların teşkilat kanunlarında ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnaî hükümler hariç en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

c)Yabancı dil bilmek ve meslekî yeterlilik sınavında başarılı olmak,

ç) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az üç yıl çalışmış veya kendi meslekî alanında doktor unvanını almış olmak,

d)Aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e)Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
şeklinde yer almıştır.

Durumları yukarıda belirtilen hususlara uyan; Biriminizde/Müdürlüğünüzde/İliniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personelden söz konusu sınava katılmak isteyenlere, ekte gönderilen, bir örneği de Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde yer alan, Yurt Dışı Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu'nun eksiksiz doldurularak, en geç 21/05/2012 tarihi mesai bitimine kadar Biriminizce/Müdürlüğünüzce/İliniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. (Aslının beş gün içinde gönderilmesi şartıyla, söz konusu başvuru formları yazınız ile birlikte belirtilen tarihe kadar yazımız adres bölümünde yer alan numaralara faks yoluyla da gönderilebilecektir.) 21/05/2012 tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına giriş yapan başvurular/yazılar işleme alınmayacaktır.

 

Sınava katılmak için müracaat edenlerden, Bakanlığımızdaki kayıtları ve başvuru formlarındaki bilgiler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucu, yurt dışı mesleki yeterlik sınavına katılma şartlarına sahip olduğu/olmadığı anlaşılanların başvurularının kabul edildiği/kabul edilmediği ile sınavların tarihleri Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

      

             Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. Atila ÖZŞATIR (0 312) 311 20 61

                                                         Mustafa GENÇ (0 312) 312 49 05

 

EKLER:

1-Başvuru Formu

2-Atama yapılacak kadrolar