PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son paragrafında unvan değişikliğine tabi kadrolar belirtilmiş, 8 inci maddesinde bu kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar yer almış, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında da en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki kadrolara asaleten atanabileceklerin unvan değişikliği sınavına tabi olacakları ifade edilmiş, 4 üncü maddesinde unvan değişikliği sınavı, personelin eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınav olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, Bakanlık Makamından alınan 25/05/2012 tarihli ve 114550 sayılı Onay gereğince, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelden, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetinde asaleten atanabileceklerin unvan değişikliğini sağlamak amacıyla ekli listelerde (EK:1) birimi, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolar için Ankara’da unvan değişikliği yazılı sınavı yaptırılacak olup, sınava katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle ekte (EK:2) belirtilen şartlar aranacaktır. Ancak, aday memurlukla ilgili eğitimleri başarıyla tamamlayıp asli memurluğa atanmayan personelin, başka bir ifadeyle aday memurların, söz konusu sınava katılmaları mümkün görülmemektedir.

Durumları öngörülen şartlara uygun olan personelin, 30/07/2012 - 13/08/2012 tarihleri arasında, sınava katılacakları unvan için, ilgili bilim dalından mezun olduğunu gösterir diplomanın birim amirince onaylı fotokopisini de ekleyerek, ekte (EK:3) bir örneği gönderilen başvuru formu ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve yazımızda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Adı geçen Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları Birim amirlerince, bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.

Bakanlığımızın taşra ve merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları öngörülen şartlara uygun olan personelce belirtilen süre içinde yapılan başvurular da yine yukarıdaki paragrafta belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.

            Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve eki belgeler Personel Dairesi Başkanlığınca da incelenecek olup, inceleme sonucu, gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği, görevli oldukları birimleri aracılığıyla, yazılı olarak bildirilecektir.                                                          

            Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmayanlar, bu hususun kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içinde, görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir. Birimlerce ivedi olarak gönderilecek olan itiraz dilekçeleri, adı geçen Başkanlıkça on iş günü içinde incelenecek ve sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.     

Başvuruları kabul edilen personel, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınava tabi tutulacaklardır. Söz konusu sınavın yeri ve tarihi ayrıca duyurulacak olup, Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde de yayımlanacaktır. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, Sınav Kurulunca, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve ilgililere Personel Dairesi Başkanlığınca yazılı olarak bildirilecektir.

Sınava katılanlar; sorulara karşı, sınavın yapıldığı günü takip eden, sınav sonucuna karşı ise sınav sonucunun kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren, beş iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç on gün içerisinde karara bağlanacak olup, sonuç Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Sınava katılanlar tarafından yapılacak söz konusu itirazlarda itiraz gerekçelerine de ayrıntılı olarak yer verilecektir.

Sınav Kurulunca yapılan inceleme sonucu hatalı olduğu belirlenen sorular iptal edilecektir. Bu durumda sınav puanı, iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılarak hesaplanacaktır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresinde yapılan itirazlar üzerine veya Sınav Kurulunca herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilecek ve en kısa sürede yeni sınav yapılacaktır.

Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumca uygun görülen yerlere üç ay içerisinde atanacaklardır. İlgililer, duyuruda belirtilen yerlerden herhangi birine atanabileceklerinden, yüksek puan almış olmak atanacak yerin ilgilice belirlenmesine neden teşkil etmeyecektir. Puanların eşit olması halinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacaktır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilecektir. Aylıksız izinde olanlar dahil atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erecektir.

Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilecektir.

Sınavda başarılı olanların kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak, ekli listelerde (EK:1) belirtilen dereceler ve birimler arasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlığın takdirindedir.

Sınav giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.

            

EKLER:

1- Kadro Durum Listesi için tıklayınız...
2- Başvuru Şartları için tıklayınız...
3- Başvuru Formu için tıklayınız...