PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı Başvuruları

ŞUBE MÜDÜRÜ, MÜZE MÜDÜRÜ, KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ, MÜZE ARAŞTIRMACISI VE FOLKLOR ARAŞTIRMACISI UNVANLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI BAŞVURULARI

Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde;  sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar yer almış, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolar dışındaki unvanlara yapılacak atamaların görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslara tabi olacakları ifade edilmiştir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Araştırmacısı ve Folklor Araştırmacısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması 20/04/2012 tarihli ve 88071 sayılı yazı ile Bakanlığımız personeline duyurulmuş, buna ilişkin olarak alınan başvurular Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, belirtilen unvanlar için aranan şartlar dikkate alınarak incelenmiş ve Şube Müdürü kadrosu için 274, Müze Müdürü kadrosu için 49, Kütüphane Müdürü kadrosu için 107, Müze Araştırmacısı kadrosu için 134, Folklor Araştırmacısı kadro için de 20 kişinin başvuruları, görevde yükselme için gerekli şartları taşımaları nedeniyle kabul edilmiştir.

Öte yandan, anılan Bakanlığımız Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde, görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen personelin, Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine alınacakları, ancak bu eğitime katılacakların sayısının, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği, duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personelin belirlenerek eğitime alınacakları, ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verileceği, hüküm altına alınmıştır.

20/04/2012 tarihli ve 88071 sayılı yazıda Şube Müdürü kadrosu için 31, Müze Müdürü kadrosu için 27, Kütüphane Müdürü kadrosu için 97, Müze Araştırmacısı kadrosu için 100 ve Folklor Araştırmacısı kadrosu için 33 boş kadro duyurulmuştur. Buna göre, Şube Müdürü kadrosu için (31x3=) 93, Müze Müdürü kadrosu için (27x3=) 81, Kütüphane Müdürü kadrosu için (97x3=)291, Müze Araştırmacısı kadrosu için (100x3=) 300 ve Folklor Araştırmacısı kadrosu için (33x3=) 99 kişi görevde yükselme eğitimine ve sınavına alınabilecektir.

 

Şube Müdürü kadrosu için duyurulan boş kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması nedeniyle, bu unvandan söz konusu eğitime katılabilecekleri belirlemek amacıyla, anılan Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK:1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılması gerekmiştir.

Belirtilen formda yer alan hususlar dikkate alınarak yapılan puanlama sonucu yüksek puandan başlanarak düzenlenen Şube Müdürü kadrosu için eğitim ve sınava katılabileceklerin listesi ile diğer kadrolar için başvuranların listeleri aşağıda yer almıştır.

Anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuruları öngörülen şartlara uygun olmayanlar ile başvuruları öngörülen şartlara uygun olup da Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sayıda personel arasına giremeyenler, bu hususların kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içinde, görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına (ayrıntılı gerekçeleri ile birlikte) yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

Süresi içinde Personel Dairesi Başkanlığına ulaşmayan, imza ve adresi ile itiraz gerekçeleri olmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ancak, sürenin kısa olması nedeniyle söz konusu dilekçelerin 0312 311 81 45 ile 0312 311 14 56 numaralı telefonlara, asıllarının da en kısa sürede gönderilmesi kaydıyla,  faks yoluyla gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

Başvuruları kabul edilip gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen, listelerde unvanlar itibariyle isimleri belirtilen bu personel;


a)T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler,

g) Etik davranış ilkeleri,
h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular,
konularını kapsayan bir eğitime alınacaklardır.

Görevde yükselme eğitim programlarında yukarıda (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olmayacaktır.

Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınacaktır. Ortak konulara ilişkin söz konusu ders notları, adaylarca Devlet Personel Başkanlığından temin edilebilecektir.


Görevde yükselme eğitimine alınıp, görevde yükselme sınavına tabi olanlar, yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (g) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz saat, (h) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş saat ve günde en fazla yedi saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş saat, Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ankara’da, yeri, zamanı ve süresi daha sonra duyurulacak olan görevde yükselme eğitimine alınacaklardır. Sınav tarihi ve yeri de ayrıca duyurulacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

   Şube Müdürü Unvanı Listesi (Eğitime listedeki ilk 93 kişi katılacaktır)