PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 10/12/2012

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN:

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan,  50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Yalnızca sözlü olarak yapılacak olan yarışma sınavına öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 1.Grup

Hukuk Fakültesi mezunlarından                                                                         10 kişi

İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakülteleri mezunlarından                                                                                 13 kişi

2.Grup

Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunlarından                                                         10 kişi

Biyoloji Bölümü mezunlarından                                                                            5 kişi

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından                    5 kişi

İstatistik Bölümü mezunlarından                                                                           3 kişi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarından                                                   1 kişi

Radyo  TV ve Sinema Bölümü mezunlarından                                                        1 kişi

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunlarından                                                    1 kişi

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından                                                         1 kişi

                                                                                                             ____________

                                                                                   GENEL TOPLAM :         50 kişi

1- YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

 

1.Gruptan sınava katılabilmek için;

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

 

— Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7–8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP103) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP53) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

 2. Gruptan sınava katılabilmek için;

           — En az dört yıllık eğitim veren Turizm ve Otelcilik, Biyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema, Sanat ve Kültür Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

           — Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7–8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren İstatistik Bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP25) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla; en az dört yıllık lisans eğitimi veren Turizm ve Otelcilik, Biyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema, Sanat ve Kültür Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP8) puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak,

“Madde 48 - Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

— Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

         Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvarı No:29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 23/11/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak, posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Bakanlık evrak birimine ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık evrak birimine ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.
         Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 30/11/2012 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

— ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı,

— Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noterce ya da Bakanlıkça onaylanmış örneği,

— İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x . ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

 
4- SINAVIN ŞEKLİ:

Sözlü sınav, girmeye hak kazanan adaylar,

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe, üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine, bakanlığın görev alanına ait bilgilere, yabancı dile ilişkin konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

         d) Genel yetenek ve genel kültürü,
         e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Mesleki Bilginin Alt Konuları:

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

2. Gruptan Sınava Girecekler için:

İstatistik için: Genel İstatistik, Matematiksel İstatistik, Olasılık Hesapları.

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği için: Bilgisayar Programlama, Dosya Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Mikroişlemciler, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Sistemleri, Veri İletişimi, Bilgisayar Ağları.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım için: İletişim Süreçleri ve Modelleri, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Tarihi, Kitle İletişim Hukuku, Medya Etiği, Küresel Medya Sektörleri, Türkiye de Pazarlama İletişimi, Medya ve Pazarlama Araştırmaları, Kurumsal İletişim.

Radyo Televizyon ve Sinema için: İletişim süreçleri ve modelleri, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Tarihi, Kitle İletişim Hukuku, Yeni İletişim Teknolojileri, Türk Sineması Tarihi, Radyo ve Televizyon Haberciliği.

Turizm ve Otelcilik için: Seyahat Acentalığı, Türkiye’nin Turistik Yöreleri, İşletme Yönetimi, Turizm Mevzuatı ve Politikaları, Turizm Pazarlaması.

Arap Dili ve Edebiyatı için: Arap Dili ve Kültürü, Klasik ve Modern Arap Edebiyatı, Arapça’dan Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri.

Biyoloji için: Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel Ekoloji, Mikrobiyoloji, Ornitoloji, Botanik, Zooloji, Biyolojik Çeşitlilik,

Kültür ve Sanat Yönetimi için: Müzeler, Fuarlar ve Koleksiyonlar; Sanat, Kültürel Miras ve Yönetim; Müze ve İletişim; Kültür Yönetimi; Çokkültürlülük ve Sanat.

 

5- DEĞERLENDİRME:

Adaylar, sınav kurulu tarafından “Sınavın Şekli” başlıklı 4 üncü maddenin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atanır.

          Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, Bakanlık kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

6- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: 10/12/2012 tarihinde saat 10:00 da Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Salonu 7. Cadde sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde de sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

7- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.trinternet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binasının girişine asılarak ilan edilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.