PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4(B) MADDESİNE GÖRE MUHTELİF POZİSYON UNVANLARINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BAKANLIĞIMIZA BAŞVURAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA:

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinde;

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini; 

a)      Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b)      Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

          Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

          tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.” hükmü yer almıştır.

         Buna göre; Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak amacıyla başvuran ve yerleştirilen adayların durumlarını yukarıdaki açıklamaya göre yeniden değerlendirmeleri, durumları yukarıda belirtilen madde kapsamına girenlerin (başvurularının yeniden değerlendirilmesi amacıyla) bu hususu aşağıda yer alan atamaya esas evraklarını getirirken ya da süresi içinde posta ile veya kargo aracılığıyla gönderirken bir dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir.

(Maddede geçen 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile Ek 4 üncü maddesi aşağıda yer almıştır.

 

Ek Madde 3 – b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

            c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

 

Ek Madde 4 – Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.)

I- 2012-KPSS PUANINA VE TERCİHİNE GÖRE TEKNİKER (İNŞAAT TEKNİKERİ, ELEKTRİK TEKNİKERİ), MİMAR, MÜHENDİS (ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ, HARİTA MÜHENDİSİ, MAKİNE MÜHENDİSİ, İNŞAAT MÜHENDİSİ), ŞEHİR PLANCISI, DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (SANAT TARİHİ, HİTİTOLOJİ, ANTROPOLOJİ) POZİSYON UNVANLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR AŞAĞIDA YER ALMIŞTIR;

1. YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EN GEÇ 03/06/2013 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATATÜRK BULVARI NO: 29 OPERA/ANKARA ADRESİNE GETİREREK ŞAHSEN (DURUMLARI NEDENİYLE ŞAHSEN MÜRACAATTA BULUNAMAYANLAR KANUNİ YAKINLARI KANALIYLA) YA DA POSTA VEYA KARGO ARACILIĞIYLA MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BELİRTİLEN TARİHE KADAR BAŞKANLIĞIMIZ KAYITLARINA GİRMEYEN YA DA EKSİK EVRAKLA YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAK VE BU ADAYLARIN ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

2-     BELGELERİN SON ALTI AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. (Adli Sicil Belgesinin 13/05/2013 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3-      AYRICA ADRESLERE TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

4-     YERLEŞTİRİLDİKLERİ HALDE ATAMA İÇİN ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLERDEN HERHANGİ BİRİSİNE SAHİP OLMADIĞI ANLAŞILAN ADAYLARIN ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

5-      AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT:       0312 309 08 50 / 2138 - 2139

      GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER

1-     Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),

2-     Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),

3-     Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),

4-     13/05/2013 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı),

5-     Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.)

(657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A.6) fıkrasında askerlik durumu itibariyle aranacak koşullar yer almıştır. Buna göre sözleşmeli pozisyonlara atanacak adayların askerlik durumu itibariye;

a)      Askerlikle ilgisi bulunmamalıdır. Bir kimse askerlik görevini yapmış ise veya askerliğe elverişli olmadığına dair ilgili sağlık kurullarından askerliğe elverişli değildir raporu almışsa bu koşul gerçekleşmiş olur,

b)      Askerlik çağına gelmemiş olmamalıdır. Askerlik çağı 1111 sayılı Kanunla kural olarak 20 yaş ile sınırlandırılmıştır.

c)      Askerlik çağına gelmiş ise, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.

Bu durumların ilgili askerlik şubesinden alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.)

6-     Sağlık Raporu,

(Aile sağlığı merkezlerinden ya da hastanelerden veya sağlık ocaklarından alınacak sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)

7-     4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

8-     Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız).(İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

9-     Duyuruda belirtilen ve aşağıda yer alan, ilk başvuru esnasında verilmesi gereken genel dilekçeyi vermeyen adaylar bu dilekçeyi de doldurup imzalayarak vermeleri gerekmektedir.

II- MÜTERCİM, MÜTERCİM-TERCÜMAN VE ARŞİV UZMANI pozisyon unvanlarından başvuranlardan duyuruda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, 2012-KPSS puanına göre pozisyon unvan sayısının beş katı aday arasına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almıştır.

    

Sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) Resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III- RESTORATÖR pozisyon unvanından başvuranlardan duyuruda belirtilen niteliklere sahip olup, mesleki uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almıştır.

    

Mesleki uygulama sınavının tarihi ve yeri ayrıca Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) Resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır

İlanen tebliğ olunur.

 

sehir_pln_2013
sanat_tarihi_2013
restoratör_2013
mütercim-tercüman_2013
mütercim_2013
mimar_2013
makine_muh_2013
insaat_teknikerligi_2013
insaat_muh_2013
hititoloji_bolumu_2013
harita_muh_2013
elektrik_teknikerligi_2013
elektrik_elektronik_muhendisligi_2013
arşiv_uzmanı_2013
antropoloji_bolumu_2013
sozl_2013_dilekce_1