PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ARKEOLOG UNVANI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelden, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetinde asaleten atanabileceklerin unvan değişikliğini sağlamak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Arkeolog, Kütüphaneci, Mimar, Mühendis unvanlı kadrolar için Ankara'da unvan değişikliği sınavı yaptırılması Makamınızın 25/05/2012 tarihli ve 114550 sayılı Onayı ile uygun görülmüş, söz konusu sınavın Arkeolog unvanı için açılacak bölümüne, üniversitelerin, arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından; Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Arkeoloji Bölümü veya anabilim dallarından, birleşik tek bölüm olan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünün Arkeoloji veya Sanat Tarihi programından ya da Sanat Tarihi bölümlerinden/anabilim dalından lisans mezunu olan Bakanlığımız personelinin başvurularının kabul edileceği, ilgi yazı ile Bakanlığımız teşkilatına duyurulmuş ve durumları öngörülen şartlara uygun olan personelin başvuru formu ile birlikte 30/07/2012-13/08/2012 tarihleri arasında görevli oldukları birimlere müracaat etmeleri gerektiği bildirilmiş, aynı yazıda unvan değişikliği sınavı ile diğer hususlara da yer verilmiş ve eki listelerde kadrolar belirtilmiştir.

Ancak, Hukuk Müşavirliğinden alınan 23/10/2012 tarihli ve 226579 sayılı yazıda, Arkeolog unvanı için yapılacak unvan değişikliği sınavında. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17/03/2011 tarihli ve 12178 sayılı yazısı ekinde yer alan Üniversitelerarası Kurulun 18/02/2011 tarihli toplantısında alınan kararın göz önüne alınmasının uygun olacağı kanaatine varıldığı bildirilmiş, bunun üzerine 06/06/2012 tarihli ve 125468 sayılı yazıda yer alan arkeolog unvanı için açılan unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilecek lisans programlarının; üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından; Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Arkeoloji Bölümü veya anabilim dallarından, (mezuniyet belgelerinde "Sanat Tarihçisi" unvanının yer almaması kaydıyla) birleşik tek bölüm olan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden; Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünün Arkeoloji bölümünden/anabilim dalından mezun olanlar olarak yeniden belirlenmesi 20/11/2012 tarihli ve 243167 sayılı onay ile uygun görülmüştü.

Bu defa, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden Sanat Tarihçisi unvanı ile mezun olan Bakanlığımız personeli tarafından, Arkeolog kadrosuna yapılacak atamalara ilişkin olarak açılan unvan değişikliği sınavına katılmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemimizin iptali amacıyla Bakanlığımız aleyhine Ankara 11. İdare Mahkemesinde açtığı dava anılan Mahkemenin 28/03/2013 tarihli ve E:2013/85, K:2013/1008 sayılı kararı ile aleyhimize sonuçlanarak, Bakanlığımız işlemi iptal edilmiştir.         

  Bunun üzerine, söz konusu sınavın Arkeolog unvanı için açılacak bölümüne, üniversitelerin, birleşik tek bölüm olan arkeoloji ve sanat tarihi bölümü lisans mezunu olan Bakanlığımız personelinin başvurularının da kabul edilmesi, bu bölüm mezunu olup başvurmayan Bakanlığımız personelinin de olabileceği değerlendirilerek, yeni başvuruların da alınması, Bakanlık Makamının 22/07/2013 tarihli ve 143265 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

Üniversitelerin birleşik tek bölüm olan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden lisans düzeyinde mezun olan personelin, 19/08/2013 – 29/08/2013 tarihleri arasında, mezuniyet belgesinin (diploma, geçici mezuniyet belgesi) birim amirince onaylı fotokopisini de ekleyerek, 06/06/2012 tarihli ve 125468 sayılı yazımız ekinde yer alan başvuru formu ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve yazımızda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Adı geçen Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları birim amirlerince bir yazı ekinde en son 06/09/2013 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.

Bakanlığımızın taşra ve merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları öngörülen şartlara uygun olan personelce belirtilen süre içinde yapılan başvurular da yine yukarıdaki paragrafta belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte en son 06/09/2013 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.

Öte yandan, 06/06/2012 tarihli ve 125468 sayılı yazımız uyarınca Arkeolog unvanı için başvuruda bulunan üniversitelerin birleşik tek bölüm olan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden lisans düzeyinde mezun olan personelin listesi arkeolog ve sanat tarihi ad sıralı listesi internet adresinde yayımlanmıştır. Daha önce müracaat edip başvuruları kabul edilenlerden ismi listede bulunanların tekrar başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

İlan olunur.