PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Çerçeve Anlaşma Protokolü Kapsamında İşçi Ücretleri

Bakanlığımız adına Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) ile taraf sendika olarak Türkiye Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında yapılan görüşmeler sonucu imzalanan, 01/01/2011 – 31/12/2012 dönemini kapsayan, Bakanlığımız ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi 31/12/2012 tarihinde sona ermiştir.

Ancak, Bakanlığımız ve bağlı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçiler hakkında toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkili sendika hususunda TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Tez-Koop-İş Sendikası ile HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası arasında yetki tespitine itiraz davası halen devam etmekte olup, yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanamamıştır.  

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 43 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; yetki itirazının karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durduracağı, 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında da sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam edeceği, hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ konfederasyonu ve bağlı sendikaları, HAK-İŞ konfederasyonu ve bağlı sendikaları ile kamu işletmeleri işverenleri sendikaları arasında yapılan görüşmeler sonucu “2013 Yılı Kamu Toplu iş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” 23/07/2013 ve 25/07/2013 tarihlerinde imza altına alınarak yürürlük başlangıç tarihleri 2013 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinin belirlenen esaslar dâhilinde sonuçlandırılması kabul edilmiştir.

HAK-İŞ konfederasyonu ve bağlı sendikalarla imzalanan 2013 yılına ilişkin çerçeve anlaşma protokolünün 7 nci maddesinde; yetki ihtilafı nedeniyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanamayan işyerlerinde çalışan işçilere de Maliye Bakanlığının daha önceki yıllarda verdiği görüş doğrultusunda bu protokol hükümlerine göre uygulama yapılacağına yer verilmiştir.

Yetki itirazı ile ilgili davanın halen görülmekte olması, başka bir ifadeyle Bakanlığımızda toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetki belgesine sahip sendikanın olmaması da dikkate alınarak;

Bakanlığımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi pozisyonlarında istihdam edilen işçilerin anılan Protokol hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacakları hususunda Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce Maliye Bakanlığının görüşüne başvurulmuş, anılan Bakanlıktan alınan 02/08/2013 tarihli ve 7191 sayılı yazıda; Bakanlığımız ile bağlı işyerlerinde çalışmakta olan tüm işçilerin ücret ve diğer mali haklarının, kapsama dâhil işçilerle yeni bireysel iş sözleşmesi yapılmak ve yeni yapılacak bireysel iş sözleşmesinin düzenlendiği tarihten sonraki dönem ile sınırlı olmak kaydıyla, ileriye dönük olarak anılan Protokollerde belirlenen oran ve/veya miktarı geçmemek üzere artırılmasının uygun olacağının değerlendirildiği, bildirilmiştir.                          

Bakanlık Makamının 06/08/2013 tarihli ve 155494 sayılı Onayıyla, yetki ihtilafı nedeniyle toplu iş sözleşmesi görüşmeleri henüz başlamamış olan Bakanlığımız işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilere, Maliye Bakanlığının görüşü de dikkate alınarak;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikaları, HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikaları ile kamu işletmeleri işverenleri sendikaları arasında yapılan görüşmeler sonucu 23/07/2013, 25/07/2013 tarihlerinde imzalanan “2013 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolleri”nin, aynı hükümlerin yer aldığı; “İyileştirme” başlıklı

1 inci, “Ücret zamları” başlıklı 2 nci, “Maktu ödemeler” başlıklı 4 üncü, “Sosyal yardımlar” başlıklı 6 ncı maddelerinin uygulanması,

b) Zamlardan yararlanacak tüm işçilerle ekte bir örneği yer alan “2013 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokollerinin Uygulanması İle İlgili Bireysel İş Sözleşmesi”nin imzalanması,

c) Söz konusu bireysel iş sözleşmesini işveren adına işveren vekili olarak imzalamak üzere işçilerin görev yaptığı birim amirlerinin yetkili olması,

ç) Belirlenen sosyal yardım miktarının, işçiye halen uygulanmakta olan sosyal yardım miktarının altında kalması halinde yüksek olan sosyal yardım miktarının ödenmesine devam edilmesi,

d) Anılan Protokol hükümlerinin, bireysel iş sözleşmelerinin imzalandığı tarih itibariyle ileriye yönelik olarak uygulanması, uygun görülmüştür.

Buna göre; yetki ihtilafı nedeniyle yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri henüz başlamamış olan Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde 4857 sayılı İş Kanununa göre daimi işçi kadrolarında istihdam edilen işçilere (Belediyelerden devirle gelen ve haklarında uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin süresi henüz sona ermemiş işçiler hariç); “2013 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolleri”nin ücret ve diğer mali haklara ilişkin hükümlerinin bireysel iş sözleşmelerinin imzalandığı tarih itibariyle ileriye yönelik olarak uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan; taraflar arasında bağıtlanacak olan yeni dönem toplu iş sözleşmesi sonucu geriye dönük olarak yapılacak ücret ve diğer mali haklara ilişkin farklarının hesabında, anılan Protokolden yararlanarak ücretleri ve diğer mali hakları yükseltilen işçilerin ücret zamları ve diğer mali hakları mahsup edilecektir.

Ekte bir örneği gönderilen bireysel iş sözleşmesinin her bir işçiyle ayrı ayrı düzenlenip birim amiri ile işçi tarafından okunarak imzalanması gerekmekte olup, özlük dosyası merkezde tutulan (Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli) işçilerin düzenlenecek olan bireysel iş sözleşmelerinin birer örneği Başkanlığımıza gönderilecektir.