PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6111 Sayılı Kanunun 166. Maddesi Uyarınca Devirle Gelen İşçilerle İlgili Bireysel İş Sözleşmesi Duyurusu

İlgi      :07/08/2013 tarihli ve 42638700.912.02.01/156206 sayılı yazı.

 

Bakanlığımız ve bağlı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçiler hakkında toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkili sendika hususunda TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Tez-Koop-İş Sendikası ile HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası arasında yetki tespitine itiraz davasının halen devam etmekte olması, bunun sonucunda yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanamaması nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ konfederasyonu ve bağlı sendikaları, HAK-İŞ konfederasyonu ve bağlı sendikaları ile kamu işletmeleri işverenleri sendikaları arasında yapılan görüşmeler sonucu 23/07/2013 ve 25/07/2013 tarihlerinde imza altına alınan “2013 Yılı Kamu Toplu iş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolleri” nin uygulanmasında uyulacak esaslar ilgi yazı ile bildirilmiş, ekinde de bireysel iş sözleşmesi örneği gönderilmiştir.

Bu defa, anılan protokol hükümlerinin 6111 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi uyarınca devirle gelen işçilere nasıl uygulanacağı konusunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Bakanlığımızın da üyesi bulunduğu Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikasının görüşüne başvurulmuş olup, Bakanlık Makamının 06/09/2013 tarihli ve 173339 sayılı Onayıyla, yetki ihtilafı nedeniyle toplu iş sözleşmesi görüşmeleri henüz başlamamış olan Bakanlığımız işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan 6111 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi uyarınca devirle gelen ve haklarında devirden önceki toplu iş sözleşmesi hükümlerindeki ücret ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri devam eden ve bu toplu iş sözleşmeleri 2012 yılında sona eren işçiler için anılan protokollerin;

- Bakanlığımızda faaliyette bulunan sendikalardan herhangi birisine üye olmayan ve dayanışma aidatı da ödemeyenlerin ücretlerinin çerçeve anlaşma protokollerinde yer alan iyileştirme ve dönemsel zam oranlarını geçmemek üzere artırılması, (çocuk parası, aile yardımı, yakacak yardımı, yemek yardımı, giyim yardımı, sağlıklı yaşam primi, süt yardımı vb.) sosyal yardım niteliği taşıyan ödemelerde herhangi bir artış yapılmaması, ayrıca işçinin devirden önceki işyerinde yaptığı işe bağlı olarak ödenmekte olan iş riski tazminatı veya zammı veya prim adı altındaki ödemelerin ise bu işçilerin, aynı veya benzer işi yapmamaları kaydıyla ödenmemesi ve dolayısıyla herhangi bir artış da yapılmaması,

- Söz konusu işçilerin Bakanlığımız iş yerlerinde uygulanmış ve sona ermiş olan 01/01/2011 – 31/12/2012 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin tarafı TEZ-KOOP-İŞ Sendikasına veya Bakanlığımızda faaliyette bulunan ÖZ BÜRO-İŞ Sendikasına üye olmaları halinde yukarıda yer alan ödeme başlıklarının anılan çerçeve anlaşma protokolleri kapsamında uygulanması bakımından herhangi bir değişiklik oluşturmayacağı,  diğer  bir  ifadeyle  söz  konusu  işçilerin  aynı  şekilde  iyileştirme  ve ücret zamlarından yararlandırılması, ancak akdedilecek yeni dönem toplu iş sözleşmesinden Kanundaki yararlanma şartlarını yerine getirerek faydalanabilecekleri tarihe kadar, diğer mali ve sosyal haklarının devirden önce haklarında uygulanmış olan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödenmesine devam edilmesi;

Şeklinde uygulanarak söz konusu işçilerle, ekte bir örneği yer alan bireysel iş sözleşmesinin imzalanması ve belirtilen bireysel iş sözleşmesini işveren adına imzalama yetkisinin işçilerin görev yaptığı birimin amirine verilmesi uygun görülmüştür. 

 

Sözleşme Örneği (1 sayfa)