5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu EğitimiEğitimde cevabını bulacağımız sorular:

- Mali Sistemin İç Dinamikleri
- Kaynakların Etkili, Ekonomik Ve Verimli Olarak Elde Edilmesi Ve Kullanılması
- Mali Kaynakların Kullanılmasında Hukuka Uygunluk Kavramı
- Tüm Mali İşlemlerin Kayda Alınması
- Hesap Verme Sorumluluğu Ve Denetim
- Mali Yönetim Süreci
- 5018 Sayılı Kanunun Kapsamı
- Mali Yönetim Sisteminin Aktörleri
- Bütçe Süreci
- Bütçe Tertipleri
- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ
- Ön Mali Kontrol