PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın Odası

ŞUBELERİMİZ VE GÖREVLERİ

P N

Bakanlığımız Merkez, Taşra, DÖSİMM ve Yurtdışı kadrolarının, dolu-boş durumlarının takibi ve işlenmesi. Dosyası Valiliklerde tutulan personelimizin nakillerinin yapılması, vekâlet veya muvafakat verilmesi.

Bakanlık personeli hakkında disiplin ve adli yönden yapılan işlemleri gerçekleştirmek, Değerlendirme Komisyonu toplantı gündemi hazırlamak ve toplantı sonunda alınan kararlara ilişkin işlemleri yapmak.

Büroya gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek.

Bakanlık personelimizin ve ilk kez kamu kurumlarına atanacakların, ilgili mevzuat uyarınca atama, vekâlet ve muvafakat işlemlerini yerine getirmek.

Tüm sözleşmeli personelimizin atama ve özlük işlemleri yapılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununa göre daimi işçi istihdamı ile ilgili atama, fesh, kurum içi yer değişikliği gibi işlemleri yapılmaktadır. Merkez teşkilatına atanacak geçici personel (4/C) atama, görevlendirme, fesh, kurum içi nakil gibi her türlü özlük işlemlerini yapmaktadır.

Bakanlığımız personelinin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği ile mesleki yeterlilik sınavını yapmak ve işlemlerini yürütmek, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve sözleşmeli personel kadroları için yıl içerisinde makamın uygun gördüğü tarihlerde sınav açmak ve işlemlerini yürütmek.

Ataması yapılan ve dosyaları Bakanlığımızca merkezde tutulan personele memur kütüğünden kurum sicil numarası verilmesi, özlük dosyaların tanzimi ve arşivlenmesi.

Dosyaları Bakanlığımızca merkezde tutulan personelin; emeklilik, hizmet birleştirme, borçlanma ve pasaport işlemlerini gerçekleştirmek.

Bakanlık personelimizin intibak ve adaylık kaldırma işlemlerinin yapılması.

Personel Dairesi Başkanlığı personelinin maaşları, yolluklarının tahakkuk işlemleri gerçekleştirilmektedir. Personel Dairesi Başkanlığı’nın, satın alma ve tamir bakım ödemeleri, ilan giderleri ödemeleri yapılmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin onarım işlemleri, demirbaş eşya ve makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli bütçeyi planlayarak hazırlamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olan kamu görevlilerinin sendika üyelik, istifa vb. işlemlerinin insan kaynakları sistemine girişini kontrol etmek ve denetlemek, Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen evraklarla ilgili gerekli çalışmaların kontrolünü sağlamak.

Personel Dairesi Başkanlığına merkez ve taşra birimlerinden gelen-giden evrakın kaydı, ilgili şubelere havalesi ve zimmetlenmesi işlemlerini yapmak.