PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Stratejik Planlama ve Sendikalar Şubesi Müdürlüğü

a) İç kontrol çalışmalarının koordinesini ve takibini yapmak,
b) Bakanlık stratejik planı ile ilgili olarak Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda gerekli hazırlıkları yapmak,
c) Genel Müdürlük idari faaliyet raporlarını düzenlemek,
ç) Soru önergelerinin cevaplanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak ve cevabı ilgili birime iletmek,
d) CİMER üzerinden gelen talepleri ilgili daire başkanlıklarına iletmek,
g) İlgili mevzuat çerçevesinde sendikal iş ve işlemler ile toplu iş sözleşmesi hükümlerini yürütmek ve İşçi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılmak,
e) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.