PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Amacı ve Görevleri

Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın insan kaynakları politikasını oluşturmak; uzmanlık, kadro, unvan, kıdem ve benzeri kıstasların analizleri doğrultusunda insan kaynağı planlamasını yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,

b) Nitelikli insan kaynağım tespit etmek ve kuruma kazandırmak başta olmak üzere yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak,

c) Liyakat temelli ölçümler ve insan kaynağı planlamasına göre; atama, nakil, terfi, yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ve yedeklemeyi yapmak üzere kariyer yönetimi sistemini kurmak, Bakanlık kadrolarının dağıtımı, tahsisi, tenkisi ve kadro verimliliği konusunda çalışmalar yapmak,

ç) Bakanlığın hizmet içi eğitim programları başta olmak üzere, eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda eğitimlerin planlanmağım ve yapılmasını sağlamak, yönderlik sistemi kurmak, etkinliğini ölçmek, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

d) Performans ve ödül yönetim sistemini kurmak ve uygulamak,

e) Personelin özlük işlemlerini yürütmek,

f) İnsan kaynaklan süreçlerinin yönetildiği ve izlendiği çevrim içi sistemi kurmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.