PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Sanatçılar, Sözleşmeli Personel ve İşçiler Atama Şubesi Müdürlüğü

a) 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16 ncı maddesine göre istihdam edilen sanatçı personel ile aynı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel ve 4857 sayılı Kanuna göre istihdam edilen işçi kadrolarındaki personele yönelik olarak atama, nakil, unvan değişikliği, görevlendirme, boş bulunan unvanlı sanatçı pozisyonlarına vekaleten görevlendirme ve yer değiştirme süreçlerini yürütmek,
b) Açıktan atanacak stajyer ve sanatçılardan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce iş ve işlemleri sonuçlandırılan ve atanmaları için teklifte bulunulanlar için gerekli bilgi ve belgeleri incelemek,
c) Atama ve vize işlemleri sonuçlanan sanatçıların görevlerine başlamalarını Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirmek,
ç) Sanatçı personel için ilgili mali yılda uygulanmak üzere hazırlanan puan cetveli, performans değerlendirme formu ve bu formun doldurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet sözleşmesinde değişiklik teklifi bulunup bulunmadığı hususlarında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden görüş alarak gerekli iş ve işlemleri yapmak,
d) Sanatçı personel için ilgili mali yılda uygulanmak üzere hazırlanan puan cetveli, performans değerlendirme formu ve bu formun doldurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet sözleşmesinin imzalanmasını ve imzalayacak olan birim amirinin belirlenmesi hususlarını Bakanlık Makamının onayına sunmak ve buna dayalı iş ve işlemleri sonuçlandırmak,
e) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Bakanlığın teşkilatında hizmet veren birimlere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyon, 4857 sayılı Kanun kapsamında işçi kadroları ihdası ve atama izni verilmesi işlemlerini yapmak ve vize işlemleri konusunda Kadro ve Planlama Şubesi Müdürlüğü ile eşgüdümü sağlamak,
f) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.