PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Disiplin ve Performans Ölçme Şubesi Müdürlüğü

a) Disiplin kurullarının oluşumu ve çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, kurulların sekretarya işlerini yürütmek, kurul kararlarının gereklerini yapmak,
b) 657 sayılı Kanunun disiplin işlemleri ile ilgili maddeleri doğrultusunda verilen cezalara ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak ve özlük dosyalarına intikal ettirmek,
c) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni ile ilgili işlemlerin takibini yapmak,
ç) Bakanlık personelinin görevden uzaklaştırma veya göreve iade işlemlerinin takibini yapmak,
d) Merkez ve taşra teşkilatında (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işçileri hariç) görev yapan işçilerin disiplin işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak,
e) Etik Kuruluna yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f) İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık personeline yönelik olarak adil, şeffaf, veriye dayalı ve izlenebilir bir performans değerleme sistemini kurmak, performans ölçütlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
g) Performans değerleme sistemi hakkında kurum personeline ve yöneticilere gerekli hizmet içi eğitimlerin Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak verilmesini sağlamak,
ğ) Personelin, yöneticileri ile bir araya gelerek iş hedefleri konusunda ve kendisinden beklenen performans ile ilgili bilgilendirilmesini sağlamak,
h) Yöneticilerin, kendisine bağlı çalışan personelin performans takibini düzenli olarak yapmasını ve geribildirim vermesini ve elde edilen verilerin eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde girdi olarak kullanılmasını sağlamak,
ı) Bakanlık personelinin performans çıktılarına göre adil, şeffaf ve veriye dayalı bir ödüllendirme sistemi kurmak,
i) Ödül sisteminin sonuçlarını takip ederek sistemi geliştirmek,
j) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.