PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Eğitim Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerleme Şubesi Müdürlüğü

a) Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,
b) Bakanlık personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizlerini düzenli olarak yapmak, eğitimleri planlamak, eğitim içeriklerini ve standartlarını belirlemek, eğitimleri personelin gelişimini destekleyecek şekilde uygulamak, bu faaliyetler için gerekli bütçe çalışmalarını ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde yapmak,
c) Eğitim olanaklarının sürekliliğini ve kolay erişilebilirliğini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı ve benzer çevrimiçi eğitim platformu teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmak,
ç) Aday memurların eğitimi ile ilgili planlama, hazırlık ve uygulama süreçlerini yürütmek,
d) Yeni göreve başlayan veya yer değişikliği yapan personele yönelik, göreve uyumunu destekleyici ve kurum bağlılığını artırıcı oryantasyon programları tasarlamak ve uygulamak,
e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim ve geliştirme faaliyetlerine katılacak personelin belirlenmesini sağlamak,
f) Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan burslara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Sürekli görevle yurt dışı teşkilatına atanacak olan personele diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek seminer, kurs vb. eğitimlere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmak,
ğ) Bakanlık personelinin diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurs, seminer, eğitim programı ve bilimsel toplantılara katılmalarının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Kültür ve turizm uzman yardımcılarının uzmanlık tezi ve uzmanlığa geçişe ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
ı) Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri raporlamak,
i) Personelin ve eğitmenin eğitim sonundaki performansını ve eğitime dair memnuniyetini ölçmek için gerekli değerleme araçlarını tasarlamak, bu araçlar doğrultusunda eğitim performansını ölçmek ve bu sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak eğitim planlama ve eğitim geliştirme faaliyetlerine girdi sağlamak,
j) Yönderlik programının verimliliğini ve etkililiğini ölçmek ve değerlendirmek için objektif değerleme araçlarını tasarlamak ve ölçüm sonuçları doğrultusunda Yönderlik Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü olarak çalışmak,
k) Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin mevzuat hükümlerinde yer alan objektif yöntemlerle adaylık süreci sonundaki performansın ölçülmesini sağlamak,
l) Kurum içi ve kurum dışı eğitmen niteliklerini belirlemeye yönelik objektif değerleme ölçütlerini oluşturmak ve eğitmenleri seçmek,
m) Sertifıkalı eğitimlere katılım gösteren personelin katılım belgelerinin ve sertifikalarının verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
n) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.