PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesi Müdürlüğü

a) Bakanlık personeline kariyer ve yedekleme planlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması ve aidiyetlerinin sağlanması amacıyla gelişim planları ve teşvik programları hazırlamak,
b) Bakanlık personelinin en az altı ayda bir sıralı amiri ile geri bildirim görüşmeleri yapmasını sağlamak, amir-personel görüşmeleri sonrasında birebir gelişim planı değerlendirme toplantıları yapmak,
c) Gelişim planlarını personel bazında yıllık olarak gözden geçirerek gerekli iyileştirmeleri sağlamak,
ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
d) Bakanlığın gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikte uzman ve yönetici kadrolarına yönelik olarak personelin kariyer planlamasını yapmak,
e) İş Analizi Şubesi Müdürlüğü tarafından oluşturulan veriler doğrultusunda, Bakanlığın kritik pozisyonlarını ilgili Bakanlık birimleri ile belirlemek ve yedeklenmelerini sağlamak,
f) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.