PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesi Müdürlüğü

a) Bakanlık personeline kariyer ve yedekleme planlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması ve aidiyetlerinin sağlanması amacıyla gelişim planları ve teşvik programları hazırlamak,
b) Bakanlık personelinin en az altı ayda bir sıralı amiri ile geri bildirim görüşmeleri yapmasını sağlamak, amir-personel görüşmeleri sonrasında birebir gelişim planı değerlendirme toplantıları yapmak,
c) Gelişim planlarını personel bazında yıllık olarak gözden geçirerek gerekli iyileştirmeleri sağlamak,
ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
d) Bakanlığın gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikte uzman ve yönetici kadrolarına yönelik olarak personelin kariyer planlamasını yapmak,
e) İş Analizi Şubesi Müdürlüğü tarafından oluşturulan veriler doğrultusunda, Bakanlığın kritik pozisyonlarını ilgili Bakanlık birimleri ile belirlemek ve yedeklenmelerini sağlamak,
f) Bakanlığın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda insan kaynağını geliştirmek için yönderlik programları tasarlamak,
g) Yönder niteliklerini belirlemeye yönelik objektif değerleme ölçütlerini belirlemek ve yönder olmak isteyen personelin belirlenen ölçütlere uygunluğunu değerlendirmek, Yönderlik programına alınacak personeli belirlemek,
ğ) Yönder ve programa alınan personel eşleştirmelerini sağlamak,
h) Yönderlik toplantılarını koordine etmek ve sonuçlarını takip etmek,
ı) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilere danışmanlık yapacak yönder atamalarını yapmak,
i) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.