PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Kadro ve Planlama Şubesi Müdürlüğü

a) Bakanlığın insan kaynakları envanterini çevrimiçi ortamda oluşturmak, insan kaynakları politikalarını belirlemek,
b) Uzmanlık, kadro, unvan, kıdem ve benzeri kıstasların analizleri doğrultusunda etkin ve verimli şekilde insan kaynağı planlamasını yapmak,
c) Sınav ilanına çıkılacak kadroları ilgili birimlerden bilgi alarak tespit etmek ve planlamaya uygunluğunu kontrol etmek,
ç) Mevzuatta yer alan hükümlere göre Bakanlık kadro ve pozisyonlarının ihdası, iptali, kullanılması ve kadro verimliliği konusunda çalışmak,
d) Bakanlığın norm kadro planlama çalışmalarını yürütmek, belirlenen aralıklarla norm kadro planlama ve gerçekleşme raporunu Bakanlık üst yönetimine sunmak,
e) Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından kadro ve pozisyon ihdası için gelen talepler doğrultusunda 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve mevzuat hükümlerine uygun olarak iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
f) Bakanlığın merkez, taşra, yurt dışı ve DÖSİMM kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumlarını takip etmek ve çevrim içi insan kaynakları sistemine işlenmesini sağlamak
g) İnsan kaynağı planlama ile ilgili süreçleri Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,
ğ) Yeni kurulan veya yapı değişikliğine gidilen birimlerin insan kaynakları sistemi üzerinde kuruluş yapılarına ait kadro ve pozisyon ihdası ile aktarma işlemlerini gerçekleştirmek,
h) Bakanlık teşkilatına ihdas, iptal ve dağıtımları ile il içi ve iller arası tenkis ve tahsisi yapılan kadro ve pozisyonlara ait kayıtları insan kaynakları sisteminde gürıcellemek, bu işlemlerin sonucunda oluşturulan kadro cetvellerini il müdürlükleri, ilgili birimler ile Merkez Saymanlık Müdürlüğüne göndermek,
ı) Stajyer sanatçı atamaları, sanatçıların açıktan atamaları, birimler arası naklen atamaları ve unvan değişiklikleri onayları için ilgili mevzuat çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından izin, vizeleme vb. işlemlerini yapmak,
i) İnsan kaynakları süreçlerinin yönetildiği ve izlendiği çevrimiçi sistemi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Çevrimiçi Sistemi ile uyumlu ve ilişkili olarak kurmak, sistemin kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak,
j) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, kadro ve pozisyonların dolu ve boş durumlarının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (e-bütçe) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (e-uygulama) sistemlerine girişlerin yapılmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,
k) KPSS ile merkezi yerleştirme yoluyla personel alımı için ilgili kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulan kadro adedi, derecesi, unvanı ve niteliklerini İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü ile koordineli olarak ilgili kurumlara bildirmek,
1) 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelden merkez teşkilatı ve Ankara ilini kapsayan, işgücü durumunu her ay Türkiye İş Kurumuna bildirmek,
n) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.