PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Özlük Şubesi Müdürlüğü

a) Özlük dosyaları Genel Müdürlükte tutulan personelin atama, görevlendirme, nakil, terfi, emeklilik, istifa, çekilme, mal bildirimi, pasaport izin, muvafakat, ek görev, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması ve personele ilişkin benzeri bütün özlük işlemlerini yürütmek, personele kurum sicil numarası vermek, özlük dosyalarını tanzim etmek, personelin Bakanlık insan kaynakları sistemi ve mevzuat hükümlerinde yer alan ilgili çevrimiçi sistemlerde kayıtlarını oluşturmak,
b) Kurumların mevzuat hükümleri gereğince Bakanlık adına temsilci görevlendirilmesi işlemlerini yapmak,
c) Bakanlık personelinin kurum dışı görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Bakanlık personelinin üniversitelerde ders verme izin yazısını hazırlamak,
d) 657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca özlük dosyası Valiliklerde tutulan personelin kurum dışına nakil taleplerinde gerekli muvafakat ve yazışma işlemlerini sonuçlandırmak,
e) Sözleşmeli personel, sanatçılar ve işçilerin (DÖSİMM hariç) istifa, izin gibi özlük haklarıyla ilgili işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmak,
f) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.