PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

24 Kasım 2000 tarihinde memuriyet görevine başlayan ve 24 Kasım 2010 tarihinde 10 hizmet yılını doldurmuş olan memurun kullanacağı yıllık izin süresi nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmekte olup, 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca yıllık izinlerin uygulamasına yönelik olarak Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Yayımlanmış bulunan tebliğler: 62 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 140 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği         Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Devlet memurları, 10 yılı doldurdukları tarihten itibaren 30 günlük yıllık izin kullanmaya hak kazanırlar. Bu çerçevede 10 hizmet yılını 24 Kasım 2010 günü dolduran memur o yıl içinde kullandığı izinler düşüldükten sonra 30 günden geriye kalan izinlerini kullanabilir. O yıl içinde daha önce hak ettiği 20 günlük izni kullanmış olması halinde ise bu tarihten sonra hak ettiği 10 günlük izni kullanabileceği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde takip eden yılda da kullanabilecektir.