PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Sigortalıların işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin ilgili yerlere kaç günde bildirilmesi gerekir?

İdare, ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başladığı Devlet memurlarını göreve başladıkları tarihten itibaren, onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirmekle yükümlüdür. Ancak, kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bildirim yapılmaz. Devlet memurlarının sigortalılıkları ölüm halinde veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından, diğer hallerde (istifa, görevinden çekilmiş sayılma, görevine son verme vb.) ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer ve bu tarih sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlemekle yükümlü olan idare tarafından on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK ya bildirilir.
İdare, sözleşmeli, işçi ve geçici personel statüsünde istihdam edilen kişileri, çalışmaya başlamadan önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK ya bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen statüde istihdam edilen sigortalılar da çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını SGK ya bildirirler. Ancak, sigortalının kendisini bildirmemesi aleyhine delil teşkil etmez. Anılan statüde istihdam edilenlerin sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer ve bu tarih idare tarafından on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK ya bildirilir.