PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapan işçilerin yıllık izinlerini ne şekilde kullanacağı, kullanılmayan izinlerin yanıp yanmayacağı ve izinlerin birleştirilip birleştirilemeyeceği?

    İşçiler yıllık ücretli izinlerini 4857 sayılı İş Kanunu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerleri işletme toplu iş sözleşmesine göre kullanmak zorundadır.

Buna göre hizmet süresi:

a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 15 gün

b) 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara yılda 20 gün

c) 15 yıldan fazla olanlara yılda 26 gün

         yıllık ücretli izin verilir.

    4857 sayılı İş Kanununun 53, 54 ve 56.maddelerine göre usulüne uygun olarak kullanılması ve bir bölümünün 10 günden aşağı olmamak üzere en fazla üçe bölünmesi gerekmektedir. (Örneğin: 26 gün ücretli yıllık izni bulunan bir işçi iznini 10+10+6 gün olarak kullanmak zorundadır.)
    
Anılan Kanunla yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği hüküm altına alındığından, işçilerin hizmet yılına karşılık gelen izinlerin, gelecek hizmet yılında kullandırılması zorunludur. 
    
Bu nedenle, yıllık izinlerde birleştirme yapılamayacağından, işçi talep etmese dahi izinlerin işveren tarafından kullandırılması gerekmektedir.

    Yine anılan Kanunun 60.maddesinde belirtilen ve izin yönetmeliğinin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ayrı ayrı para cezası uygulanır.