PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU (2017)

Mesleki Yeterlilik Sınavı Duyurusu  (2017)

Yurtdışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan, 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinde yabancı dil bilgisine sahip olan adayların mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulacakları, meslekî yeterlilik sınavının sözlü sınav şeklinde yapılacağı, ancak, sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, mesleki yeterlilik sınavının yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceği, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınmasının gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince belirlenen Sınav Komisyonu yaptığı toplantı sonucu yazılı/sözlü mesleki yeterlilik sınav konularının;

a) Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü,

b) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri, protokol,

ç) Genel turizm bilgisi, tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,

d) Genel kültür,

olarak belirlenmesini ve atamaların Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında boş bulunan kadrolara yapılmasını, oybirliği ile karar altına almıştır.

Öte yandan, personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmî dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesi gerekmektedir. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması, anılan Yönetmelik gereği yabancı dil yeterlik belgesinin üç yıl süre ile geçerli olması nedeniyle, belgenin son başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde alınmış olması, gerekmektedir. Belirtilen dillerin (İngilizce, Almanca ve Fransızca) resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlardan öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmayacaktır.

Yabancı dil bilgisi seviyesinin tespitinde uluslar arası geçerliliği bulunan belgelerin ve bu sınavların hangi puanlarının Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan yetmiş puana eşdeğer olduğu ÖSYM Yönetim Kurulunun Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda 25/02/2016 tarihinde almış olduğu kararda yer almış olup, değerlendirme buna göre yapılacaktır.        

        

Anılan Yönetmeliğin "Atama esasları" başlıklı 16 ncı maddesinin (ç) bendinde, yurt dışında sürekli görevden yurt içindeki görevine dönenlerin yeniden yurt dışına atanabilmeleri için yurt içinde en az üç yıl hizmet yapmalarının zorunlu olduğu, (d) bendinde de yurt dışı göreve en fazla iki kez atanılabileceği, hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, yurt dışı kadrolara atanacak personelde aranacak genel şartlar Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,
  2. Kurumların teşkilat kanunlarında ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnaî hükümler hariç en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

       c) Yabancı dil bilmek ve meslekî yeterlilik sınavında başarılı olmak,

ç) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az üç yıl çalışmış veya kendi meslekî alanında doktor unvanını almış olmak,

       d) Aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

      e) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

şeklinde yer almıştır. Buna göre, sınava katılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlara sahip olmaları, en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmaları, son başvuru tarihi itibariyle Bakanlıktaki hizmet sürelerinin en az üç yıl olması veya kendi mesleki alanlarında doktor unvanını almış olmaları, aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmaları, gerekmektedir.

Bakanlığımızca kurum içi yapılan sınavların başvuruları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Sınava katılmak isteyen personelimiz http://intranet sitemizin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştirecektir. Personelimizin gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri önemle rica olunur.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 02/05/2017 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 12/05/2017 tarihi mesai saatinden sonra kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Durumları yukarıda belirtilen hususlara uyan; Biriminizde/ Müdürlüğünüzde/ İliniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personelden söz konusu sınava katılmak isteyenler, Bakanlığımız http://sbs.kulturturizm.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla Yurtdışı Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formunu eksiksiz doldurup bir çıktısını alarak imzalanıp, ekleri ile birlikte çalıştığı Birime teslim edecektir. Başvuru formları ve eklerinin en geç 15/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar Biriminizce/Müdürlüğünüzce/İliniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde elden ya da faks ile gönderilmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınav 30/05/2017 Salı günü saat 10:00’da Bahçelievler Son Durak-Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Başkanlığı okuyucu salonunda,  sözlü sınav ise 31/05/2017 Çarşamba günü saat 10:00’da Bahçelievler Son Durak-Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Başkanlığı binasının giriş katındaki Yunus Emre toplantı salonunda yapılacaktır.

Sınava katılmak için müracaat edenlerden, Bakanlığımızdaki kayıtları ve başvuru formlarındaki bilgiler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucu, yurtdışı mesleki yeterlik sınavına katılma şartlarına sahip olduğu/olmadığı anlaşılanların başvurularının kabul edildiği/kabul edilmediği Sınav Başvuru Sistemi aracılığıyla duyurulacaktır.

Bilgilerinize.