PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU (02.02.2024)

Bakanlığımızın unvan değişikliğine tabi kadrolardaki personel ihtiyacının giderilebilmesini teminen 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Ek-1'de yer alan kadrolar için unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

ARANILACAK ŞARTLAR

Unvan değişikliği sınavına başvuru şartları ile diğer hususlar aşağıda yer almaktadır.

I- Genel Şartlar

 Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

II- Özel Şartlar

a)Mimar, şehir plancısı, arkeolog, istatistikçi, kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

 

b)Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

 

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Harita, İnşaat, Makine bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

 

ç)Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek liselerinin elektrik, bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

 

d)Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

 

e)Restoratör, grafiker, heykeltıraş kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

 

e)Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup, en az bir bilgisayar programlama dilini bildiğini Millî Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

 

f)Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölüm mezunu olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,

2) Yabancı dil yeterlilik belgelerinin son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması gerekir.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 05.02.2024 tarihinde başlayıp 15.02.2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak olup başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Bakanlığımızda görev yapan personelden son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyanlar, Ek-1’de yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınava katılacak adayların başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Sınav başvuruları, Bakanlığımız https://hitit.ktb.gov.tr adresinde yer alan İnsan Kaynakları Sistemi modülünde yer alan Benim Sayfam/Sınav Başvuru sekmesinden Bakanlık kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılacaktır.

(Bakanlık kullanıcı adı ve şifresi bulunmayan veya problem yaşayan personelin Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne 0(312) 470 80 80 numaralı telefonu kullanarak başvurması gerekmektedir.)

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın web sitesinde ilan edilecektir. Adayların, sınav başvuruları ile ilgili itiraz dilekçelerini, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçe ile Birimlerine yapmaları, Birimlerin de yapılan itiraz başvurularını, itiraz başvurusunun yapıldığı günün sonunda EBYS üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Yazılı sınav Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava başvurmaları ve katılmaları mümkün bulunmaktadır.

Aday memur statüsünde olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, İşçi statüsünde çalışanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

Sınav başvuruları hakkında Personel Genel Müdürlüğü Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesinden bilgi alınabilecektir.

Tel: 0312 4708880

Tel: 0312 4708851

Tel: 0312 4708852

E-Posta : yetenekgelisimi.pgm@ktb.gov.tr


ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Atama yapılacak kadrolar Ek-1’de yer almaktadır


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KONULARI

Unvan Değişikliği Sınavında yer alan sınav konuları ve soruların dağılımı Ek-2’de yer almaktadır.


YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 23.03.2024 Cumartesi günü saat: 14:00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri ve salonları, sınav giriş belgeleri için personelimize ayrıca duyuru yapılacaktır.


SÖZLÜ SINAV

Ek-1’ de yer alan unvanlar için yapılacak sözlü sınavda adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültür ve genel yetenek düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

         

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Yazılı sınavda sorulan soruların, Sınav Kurulu tarafından hatalı olduğunun tespit edilmesi veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dâhil edilmez, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.


ATANMA VE DİĞER HUSUSLAR

Atanmaya hak kazanacak adayların atanacakları yerler, Bakanlığımızın hizmet ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir.

Atanmaya hak kazanan personelin, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre 3 ay içerisinde atamaları yapılacaktır.

Sınavı kazananlardan gerekli şartları sağlamadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek yanlış beyanda bulunanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu disiplin hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

NOT: HİTİT SİSTEMİ ÜZERİNDEN DAHA ÖNCE ALINAN ÖN TALEP İÇİN BAŞVURAN PERSONELİMİZİN DE MUTLAKA BAŞVURU YAPMASI GEREKMEKTEDİR!!!


EK_1 UDS KADRO SAYILARI

EK_2 UDS İÇİN KONU BAŞLIKLARI