PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBELERİMİZ VE GÖREVLERİ

P N

Bakanlık Personeli Hakkında Disiplin ve Adli Yönden Yapılan İşlemleri Gerçekleştirmek, Değerlendirme Komisyonu Toplantı Gündemi Hazırlamak ve Toplantı Sonunda Alınan Kararlara İlişkin İşlemleri Yapmak...

Büroya Gelen Yasa, Tüzük, Yönetmelik Taslaklarını İncelemek ve Görüş Bildirmek...

Bakanlık Personeline Kariyer ve Yedekleme Planlarına Uygun Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması ve Aidiyetlerinin Sağlanması Amacıyla Gelişim Planları ve Teşvik Programları Hazırlanması...

Bakanlık Personelimizin ve İlk Kez Kamu Kurumlarına Atanacakların, İlgili Mevzuat Uyarınca Atama, Vekâlet ve Muvafakat İşlemlerini Yerine Getirmek...

Tüm İnsan Kaynakları Süreçlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülebilmesi İçin Gerekli Geçmiş ve Güncel Bilgiyi Sağlamak...

Bakanlığımız Merkez, Taşra, DÖSİMM ve Yurtdışı Kadrolarının, Dolu-Boş Durumlarının Takibi ve İşlenmesi, Dosyası Valiliklerde Tutulan Personelimizin Nakillerinin Yapılması, Vekâlet veya Muvafakat Verilmesi...

Tüm Sözleşmeli Personelimizin Atama ve Özlük İşlemleri Yapılmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Daimi İşçi İstihdamı ile İlgili Atama, Fesh, Kurum İçi Yer Değişikliği Gibi İşlemleri Yapılmaktadır. Merkez Teşkilatına Atanacak Geçici Personel (4/C) Atama, Görevlendirme, Fesh, Kurum İçi Nakil Gibi Her Türlü Özlük İşlemlerini Yapmaktadır...

Bakanlığın İhtiyaç Duyduğu Yetkinlik ve Becerilere Sahip Özel Yeteneklerin Keşfedilmesi ve Kuruma Kazandırılması Amacıyla Yetenek Yönetimi Sistemini Kurmak ve Uygulamak, Üniversite Öğrencilerine ve Yeni Mezunlara Yönelik Düzenlenen Etkinliklerde Bakanlığın Projeleri, Bakanlık İçerisinde Sunulan Kariyer ve Gelişim İmkânları Gibi Konularda Öğrenci ve Mezunların Bilgilendirilmesini Sağlamak...

Bakanlığımız Personelinin Görevde Yükselmelerini Sağlamak Amacıyla Görevde Yükselme Sınavı ile Unvan Değişikliği ile Mesleki Yeterlilik Sınavını Yapmak ve İşlemlerini Yürütmek, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Sözleşmeli Personel Kadroları İçin Yıl İçerisinde Makamın Uygun Gördüğü Tarihlerde Sınav Açmak ve İşlemlerini Yürütmek...

Bakanlık Personeline Kariyer ve Yedekleme Planlarına Uygun Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması ve Aidiyetlerinin Sağlanması Amacıyla Gelişim Planları ve Teşvik Programları Hazırlamak...

Bakanlık Personeline Yönelik Eğitim İhtiyaç Analizlerini Düzenli Olarak Yapmak, Eğitimleri Planlamak, Eğitim İçeriklerini ve Standartlarını Belirlemek, Eğitimleri Personelin Gelişimini Destekleyecek Şekilde Uygulamak, Bu Faaliyetler İçin Gerekli Bütçe Çalışmalarını İlgili Birimlerle Eşgüdüm İçerisinde Yapmak...

Genel Müdürlükte Tutulan Personelin Atama, Görevlendirme, Nakil, Terfi, Emeklilik, İstifa, Çekilme, Mal Bildirimi, Pasaport İzin, Muvafakat, Ek Görev, Güvenlik Soruşturması, Arşiv Araştırması ve Personele İlişkin Benzeri Bütün Özlük İşlemlerini Yürütmek, Personele Kurum Sicil Numarası Vermek, Özlük Dosyalarını Tanzim Etmek, Personelin Bakanlık İnsan Kaynakları Sistemi ve Mevzuat Hükümlerinde Yer Alan İlgili Çevrimiçi Sistemlerde Kayıtlarını Oluşturmak...

Bakanlığımızca Merkezde Tutulan Personele Ait Özlük Dosyalarının Tanzimi ve Arşivlenmesi...

Dosyaları Bakanlığımızca Merkezde Tutulan Personelin; Emeklilik, Hizmet Birleştirme, Borçlanma ve Pasaport İşlemlerini Gerçekleştirmek...

Bakanlık Personelimizin İntibak ve Adaylık Kaldırma İşlemlerinin Yapılması...

Personel Genel Müdürlüğü Personelinin Maaşları, Yolluklarının Tahakkuk İşlemleri Gerçekleştirilmektedir. Personel Genel Müdürlüğü’nın, Satın Alma ve Tamir Bakım Ödemeleri, İlan Giderleri Ödemeleri Yapılmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Onarım İşlemleri, Demirbaş Eşya ve Makine Teçhizat İhtiyaçlarının Karşılanabilmesi İçin Gerekli Bütçeyi Planlayarak Hazırlamak...

Taşınır Mal Yönetmeliği ile İlgili İş ve İşlemleri Gerçekleştirmek

Personel Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerinden Gelen-Giden Evrakın Kaydı, İlgili Şubelere Havalesi ve Zimmetlenmesi İşlemlerini Yapmak...

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi Olan Kamu Görevlilerinin Sendika Üyelik, İstifa vb. İşlemlerinin İnsan Kaynakları Sistemine Girişini Kontrol Etmek ve Denetlemek, Strateji Geliştirme Başkanlığından Gelen Evraklarla İlgili Gerekli Çalışmaların Kontrolünü Sağlamak...