PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu

-Kullanılamaz duruma gelen demirbaş malzemeleri tespit ederek kayıtlardan düşümünü yapmak.

-Devlet Malzeme Ofisi veya piyasadan satın alınan ve kullanıma sunulan her tür malzeme için Taşınır İşlem Fişi düzenlemek.

-Şubelerdeki değişen demirbaş malzemeler için dayanıklı taşınırlar listesi ve zimmet fişlerini hazırlayarak, malzemeleri kullanan personele zimmetini yapmak.

-Şube Müdürlüklerimizin kullandıkları ve harcadıkları tüketim ve demirbaş malzemelerin depo mevcudu göz önünde bulundurarak ihtiyaçları ölçüsünde dağıtımını yapmak.

-Depoda mevcudu tükenen veya azalan malzemelerin tespitini yapılarak talep tezkerelerini düzenlemek ve Satın alma Müdürüne bildirmek.

-Başkanlığımızda ihtiyaç fazlası bulunan demirbaş malzemelerin, ihtiyacı olan birimlere gönderilmesini sağlamak.

-Başkanlığımıza çeşitli yollardan (satın alma, hibe, devir vb.) gelen her türlü demirbaş malzemelere Taşınır İşlem Fişi düzenlemek.

-18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği” nin Geçici 2 nci maddesi gereğince Başkanlığımıza ait demirbaş ve tüketim malzemelerinin Sayım Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişlerini Merkez Saymanlık Müdürlüğüne göndermek.