PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Programcı Alımı Hakkında Duyuru

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız merkez teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere,  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınarak Kurumumuz tarafından Ankara’da sözlü (mesleki uygulamalı) sınav yapılmak suretiyle 6 adet sözleşmeli programcı alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2- 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak veya en az lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual Basic, C ve türevi dillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına sahip olmak.

4- KPDS’den en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 4 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise 2 yıl sureyle geçerlidir.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan en az lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5- Durumları başvuru şartlarına uygun olan isteklilerin, Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internetadresinden temin edilecek başvuru formunu eksiksiz doldurarak, istenilen diğer belgelere birlikte, 07/12/2012 tarihi mesai bitimine kadar, Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. Duyurudan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Başvuru sırasında istenilecek belgeler,

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesinin noterce ya da aslını ibraz etmek kaydıyla Bakanlıkça onaylanmış örneği,

c) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

ç) 2012 yılına ait KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS belgesi,

e) Yazılım sertifikası ( Visual Basic, C ve türevi dillerine ilişkin MEB onaylı)

7- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2012 yılında yapılan KPSS sınavının KPSSP3 sonucunun puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının on katı (6 x 10 = 60) arasına girenler Kurumumuz Sınav Komisyonunca sözlü sınava tabı tutulacaktır.

8- Sözlü sınavda adaylara Visual Basic, C ve türevi yazılım dillerinde mesleki uygulama yapılacaktır.

9- Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Bakanlığımız internet sitesinde www.kulturturizm.gov.tr ilan edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10- Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve sözlü sınav puanı en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sözlü sınav sonuçları Bakanlığımız internet sitesinde www.kulturturizm.gov.tr ilan edilecektir.

11- Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısını geçmemek üzere yerleştirme yapılacaktır.

12- Göreve başlatılanlar, sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Devlet memuru olarak çalışanların tabı olduğu çalışma saat ve sürelerine tabi olarak çalışacaklardır.

13- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeleri mümkün değildir.

14- Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, kurum içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına ilişkin mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu pozisyonlara yerleştirilenler herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamayacaklardır.

15- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur.