PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan,  50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 1.Grup

Hukuk Fakültesi mezunlarından                                                                        10 kişi

 Siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri 

mezunlarından                                                                                                   10 kişi

2.Grup

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından                 10 kişi

Bilgi Belge Yönetimi Bölümü mezunlarından                                                      10 kişi

İstatistik Bölümü mezunlarından                                                                          3 kişi

Şehir Plancısı Bölümü mezunlarından                                                                   3 kişi

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarından                                                          2 kişi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarından                                       2 kişi  

                                                                                                             ____________

                                                                                   GENEL TOPLAM :       50 kişi

1- YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1.Gruptan sınava katılabilmek için;

— En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri  veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

— Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6–7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarından, Hukuk Fakültesinden (KPSSP103) puan türünden asgari 85; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinden, (KPSSP53) puan türünden asgari 85 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek için;

— En az dört yıllık eğitim veren Bilgi Belge Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Şehir Plancısı, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

— Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6–7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarından, İstatistik Bölümünden (KPSSP25) puan türünden asgari 85; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgi Belge Yönetimi, Şehir Plancısı ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden (KPSSP8) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

“Madde 48 - Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

— Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartı aranır.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvarı No:29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tradresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 06/01/2014 Pazartesi gününden itibaren 22/1/2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak, posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması, başka bir ifadeyle Bakanlık kayıtlarına girmiş olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan/kayıtlarına giren başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi24/01/2014tarihindenitibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

— ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı,

— Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noterce ya da Bakanlıkça onaylanmış örneği,

— İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x . ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

— Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

— Başvuru formu,

4- SINAVIN ŞEKLİ:

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe, üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine, bakanlığın görev alanına ait bilgilere, yabancı dile ilişkin konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Mesleki Bilginin Alt Konuları:

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

2. Gruptan Sınava Girecekler için:

Bilgi Belge Yönetimi için: Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş, Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri, Kütüphane Otomasyonu, Bilgi Merkezlerinin Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Dizinleme Teknikleri, Bilgi Merkezi Kurma ve Geliştirme, Sınıflama Sistemleri, Osmanlıca, Osmanlıca Gramer.

Şehir Plancısı için: Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi, Planlama Modelleri, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, İmar Mevzuatı, Planlama Süreci, Ulaşım Planlaması, Çevresel Planlama, Kentsel Tasarım, Bölge Planlama.

İnşaat Mühendisliği için:Genel Malzeme Bilimi, Ölçme Bilgisi, Yapı Malzemeleri, Mukavemet, Zemin Mekaniği, Hidromekanik, Yapı Statiği, Betonarme.

İstatistik için: Genel İstatistik, Matematiksel İstatistik, Olasılık Hesapları.

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği için: Bilgisayar Programlama, Dosya Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Mikroişlemciler, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Sistemleri, Veri İletişimi, Bilgisayar Ağları.

Elektrik Elektronik Mühendisliği İçin:Mühendislik matematiği, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, güç iletim ve dağıtım sistemleri, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, sayısal sistemler, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol.

5- DEĞERLENDİRME:

Adaylar, sınav kurulu tarafından 4 üncü maddenin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Adayların, uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

6- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

7- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Başvuru Formu için tıklayınız...